Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 6
ĐÁNH GIÁ SAU PHẪU THUẬT HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG ĐA TẦNG DO THOÁI HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN XƯƠNG LIÊN THÂN ĐỐT LỐI SAU TẠI BỆNH VIỆN TRƯNG VƯƠNG

Nguyễn Hiền Nhân*, Nguyễn Tài Tuấn*, Trịnh Quốc Minh*, Phạm Ngọc Anh*, Lê Khánh Hoàng*, Phạm Ngọc Hiếu*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Mô tả triệu chứng lâm sàng của bệnh hẹp ống sống thắt lưng đa tầng do thoái hóa. Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật hẹp ống sống thắt lưng đa tầng do thoái hóa.

Đối tượng và phương pháp: Phương pháp nghiên cứu mô tả lâm sàng được tiến hành trên 39 bệnh nhân được chẩn đoán hẹp ống sống thắt lưng đa tầng do thoái hóa đã được phẫu thuật.

Kết quả: Trong 39 trường hợp hẹp ống sống lưng đa tầng do thoái hóa, tỷ lệ nam/nữ là 0,56/1. Triệu chứng 97,4% đau lưng, 97,4% đi cách hồi thần kinh. Kết quả phẫu thuật: 69,2% tốt, 28,2% khá, 2,6% trung bình, không có trường hợp nào kém.

Kết luận: Hẹp ống sống lưng đa tầng là bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, nữ giới chiếm ưu thế hơn nam giới. Triệu chứng lâm sàng kinh điển là đau thắt lưng và đi cách hồi thần kinh. Phẫu thuật hàn xương liên thân đốt lối sau có hiệu quả cao trong điều trị bệnh lý hẹp ống sống thắt lưng đa tầng do thoái hóa.

Từ khóa: hẹp ống sống lưng, hàn xương liên thân đốt lối sau

ABSTRACT :

Nguyen Hien Nhan, Nguyen Tai Tuan, Trinh Quoc Minh, Pham Ngoc Anh, Le Khanh Hoang,
Pham Ngoc Hieu
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 – No. 6 - 2019: 28 – 33

Objective: Characterize the features of clinical symptoms of degenerative spinal lumbar stenosis. Result assessment of surgical treatment Degenerative spinal lumbar stenosis.

Subjects and method: We performed prospective analyses of 39 patients operated with degenerative spinal lumbar stenosis. Survey of symtoms after operation find out the improve of symptoms.

Results: The degenerative spinal lumbar stenosis mainly occurred in men with sex ratio of 0.56/1. Symtoms: 97.4% had back pain, 97.4% neurogenic claudication. Result of surgical treatment: good 69.2%, fair 28.2%, 2.6% poor, not any very poor cases.

Conclusion: Degenerative spinal lumbar stenosis is a disease involved in older patients, usually occurred in woman. The characteristic syndrome most commonly is back pain and neurogenic claudication. Posterior lumbar interbody fusion is effectively surgery in treatment of degenerative spinal lumbar stenosis.

Key words: spinal lumbar stenosis, posterior lumbar interbody fusion

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF