Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 6
MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ SẸO KHÔNG MỌC TÓC, U HẮC TỐ VÙNG CÓ TÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÃN MÔ

Phạm Trịnh Quốc Khanh*, Võ Kết Đạt*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Phục hồi vùng có tóc trên những bệnh nhân bị sẹo không mọc tóc, u vùng có tóc và hói đầu khu trú bằng phương pháp giãn mô.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, áp dụng phương pháp giãn mô để điều trị 15 bệnh nhân bị sẹo không mọc tóc, u da vùng có tóc và hói đầu khu trú.

Kết quả: Chúng tôi đã thực hiện phẫu thuật tạo hình tái tạo vùng có tóc trên 15 bệnh nhân (13 nữ) bằng phương pháp giãn mô vì sẹo bỏng (9 bệnh nhân), sẹo chấn thương, và sang thương khác. Số lượng túi được đặt tối đa trên một bệnh nhân là 2 túi (gồm 7 bệnh nhân, trong đó có 5 bệnh nhân bỏng). Có 3 trường hợp lộ van trong quá trình bơm túi nhưng không ảnh hưởng đến kết quả. Kết quả cho thấy 100% vạt giãn mô có chất lượng tốt và đủ để che phủ các tổn khuyết da được tạo ra sau khi cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ sang thương, không có trường hợp nào vạt giãn mô bị hoại tử; sẹo mổ tốt 86,7%, trừ những trường hợp trẻ em (2 bệnh nhân) sẹo bị giãn trung bình do hộp sọ tiếp tục phát triển.

Kết luận: Đây là phương pháp hiệu quả cho phép phục hồi vùng mọc tóc sau khi cắt bỏ các sang thương vùng đầu có tóc.

Từ khóa: phương pháp giãn mô, sẹo không mọc tóc, u vùng có tóc, hói đầu

ABSTRACT :

Pham Trinh Quoc Khanh, Vo Ket Dat
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 – No. 6 - 2019: 42 - 49

Objective: Restoration of the skin of the scalp with hair on patients which have scars or melanocyte naevi of the scalp and localized alopecie by tissue expansion.

Methods: Descriptive study, practise the tissue expansion in treatment 15 patients which have scars or melanocyte naevi of the scalp and localized alopecie.

Results: We did the reconstruction of the skin with hair of scalp by tissue expansion on 15 patients (13 women) which have burn scars, traumatic scars and other lesions. Maximal used tissue expanders are 2 expanders/one patient (7 patients, there are 5 burn patients). There are 3 cases which have valve exposure, but no one was removed the expander. The results showed that all flaps after tissue expansion (100%) had size and quality sufficient to cover skin defects being created by the removal of part or all of the lesions ; all the flaps don’t have necrosis; the scars are good (86.7%) except two cases of children, the scars were dilated by their skull continues to grow.

Conclusion: This method is effective for restoration of the skin with hair of the scalp after the removal of lesions of the scalp.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF