Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 6
KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT COX MAZE IV BẰNG SÓNG TẦN SỐ RADIO TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT VAN TIM QUA ĐƯỜNG TIẾP CẬN ÍT XÂM LẤN

Phạm Trần Việt Chương*, Nguyễn Hoàng Định*, Võ Tuấn Anh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Rung nhĩ là chứng loạn nhịp tim phổ biến nhất được chẩn đoán gây ra gánh nặng kinh tế xã hội cao. Phẫu thuật Cox-Maze IV là phương pháp tiêu chuẩn điều trị rung nhĩ. Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để điều trị rung nhĩ là một phương pháp điều trị đầy hứa hẹn.

Mục tiêu: nhằm đánh giá tính khả thi, an toàn và kết quả sớm điều trị cắt đốt rung nhĩ đồng thời ở những bệnh nhân phẫu thuật van tim xâm lấn tối thiểu qua đường tiếp cận ít xâm lấn.

Bệnh nhân và phương pháp: dữ liệu tiền cứu được thu thập từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 5 năm 2019. Mười tám bệnh nhân liên tiếp trải qua phẫu thuật Cox Maze IV bằng sóng tần số vô tuyến khi phẫu thuật van tim qua đường tiếp cận ít xâm lấn mở ngực phải nhỏ.

Kết quả: 18 bệnh nhân đều được thực hiện đốt rung nhĩ bằng đầu đốt đơn cực có tưới nước sử dụng song Radio. Tuổi trung bình là 58,3 ± 9,2 năm, kích thước LA trung bình là 52 ± 13 mm, 83% mắc rung nhĩ dai dẳng. Tất cả các trường hợp được phẫu thuật thành công bằng đường tiếp mở ngực phải nhỏ, tỉ lệ chuyển đường mổ toàn bộ xương ức 0%, không có trường hợp nào mắc suy thận, đột quỵ hoặc tử vong trong 30 ngày từ khi phẫu thuật, thời gian lưu trú trung bình là 7 ngày (5-7,5 ngày). Sau 30 ngày, 78% các trường hợp được chuyển nhịp xoang.

Kết luận: chúng tôi có thể kết luận rằng điều trị rung nhĩ bằng cách sử dụng đường tiếp cận ít xâm lấn mở ngực phải nhỏ và sử dụng năng lượng sóng Radio ở bệnh nhân phẫu thuật van tim là khả thi, an toàn và có tính ứng dụng.

Từ khóa: rung nhĩ, phẫu thuật ít xâm lấn, sóng tần số Radio

ABSTRACT :

Pham Tran Viet Chuong, Nguyen Hoang Dinh, Vo Tuan Anh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 – No. 6 - 2019: 65 – 71

Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia diagnosed in humans and therefore causes a high socioeconomic burden. The Cox-Maze IV procedure is the gold standard treatment for atrial fibrillation. Minimally invasive surgery for the treatment of AF is also promising.

Objectives: Our aim is to evaluate the feasibility, safety, and immediate plus medium-term results of concomitant AF ablation therapy in patients undergoing minimally invasive valve surgery through right-sided minithoracotomy.

Methods: prospective data were collected from January 2018 to May 2019. Eighteen consecutive patients underwent radiofrequency ablation during valve surgery through a right-sided minithoracotomy.


Results: All 18 patients underwent radiofrequency ablation. Mean age was 58.3 ± 9.2 years, mean LA size was 52 ± 13mm, 83% had long - standing persistent AF. All procedures performed with no conversion to midsternotomy, no renal failure, strokes, or operative mortality (<30 days), median length of stay was 7 days (5- 7.5 days). At 30 days, 78% were in sinus rhythm after single intervention.

Conclusions: We can conclude that treatment of AF using a right-sided minithoracotomy approach and RF energy in patients undergoing cardiac surgery for various valve diseases is feasible, safe, and reproducible.

Keywords: atrial fibrillation, minimal invasive surgery, radiofrequency catheter ablation

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF