Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN LOẠI MÔ BỆNH HỌC VÀ KIỂU BIỂU HIỆN GEN MYCN CỦA BỆNH NHÂN U NGUYÊN BÀO THẦN KINH NGHÈO MÔ ĐỆM SCHWANN

Hoàng Ngọc Thạch*; Trần Văn Hợp**

TÓM TẮT :

Mở đầu: U Nguyên Bào Thần Kinh (UNBTK) nghèo mô đệm swhann (MĐS) là 1 típ hay gặp và có tỷ lệ cao nhất trong các típ U NBTK. Việc nghiên cứu kỹ đặc điểm phân loại mô học và biểu hiện gen MYCN có vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán, tiên lượng và điều trị bệnh.

Mục tiêu: Đánh giá một số đặc điểm phân loại mô học và kiểu biểu hiện gen MYCN trên các trường hợp UNBTK nghèo MĐS ở trẻ em.

Đối tượng: 121 trường hợp UNBTK nghèo MĐS được chẩn đoán và phân tích gen MYCN tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Phương pháp: Mô tả cắt ngang.

Kết quả: Phần lớn UNBTK nghèo MĐS xuất hiện trước 5 tuổi chiếm 95%, ít có sự chênh lệch về giới, tỷ lệ nam/nữ là 1,1/1. Trong 3 dưới típ mô học, UNBTK ít biệt hóa có tỷ lệ cao nhất tới 90%, U NBTK không biệt hóa và ít biệt hóa đều có tỷ lệ là 5%. Biểu hiện khuếch đại gen MYCN thấy ở 24% các trường hợp, xuất hiện ở tất cả các dưới típ mô học và các nhóm tuổi.

Kết luận: UNBTK là u đặc ác tính, phân loại phức tạp, cần được chẩn đoán mô bệnh và phân tích gen ở những trung tâm đủ điều kiện để có được kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân.

Từ khóa: u nguyên bào thần kinh, khuếch đại gen MYCN

ABSTRACT :

Hoang Ngoc Thach; Tran Van Hop * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 4 - 2017: 37 - 42

Background: Neuroblastoma shwannian stroma poor tumours is a large type of neuroblastomas. The carefully study characteristics of histological classification and the expression of MYCN gen play important roles in diagnosis, prognosis and treatment.

Objective: Evaluate the characteristics of histological classification and MYCN gene status of Neuroblastoma shwannian stroma poor tumours in children.

Subject: 121 cases that were diagnosed and analyzed for MYCN gene status in National children’s hospital.

Method: Descriptive sectional study.


Result: 95% of Neuroblastoma schwanian stroma poor tumours occurred under 5 years of age, there was no different in sex, M/F ≈ 1.1/1. Of Neuroblastoma schwanian stroma poor subtypes, largest proportion was Neuroblastoma poorly differentiated which accounted for 90%, followed by Neuroblastoma undifferentiated and Neuroblastoma differentiating subtypes both were 5%. MYCN amplification expressed in 24% of cases and presented in all histological subtypes and aged groups.

Conclusion: Neuroblastoma is a malignant complexity solid tumour, it need to be diagnosed and analyzed for MYCN status in eligible centres to bring good treatment results for patient.

Keywords: neuroblastoma, MYCN amplification

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF