Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ TẾ BÀO HỌC QUA CHỌC HÚT BẰNG KIM NHỎ VỚI KẾT QUẢ MÔ BỆNH HỌC TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC NHÂN GIÁP

Lê Hoàng Anh Đức*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Bệnh lý nhân tuyến giáp hiện nay rất phổ biến, phần lớn là các nhân giáp lành tính, bệnh lý ác tính chỉ chiếm số lượng ít. Để phân biệt giữa ác tính và lành tính một cách đơn giản nhất là dùng phương pháp chọc hút tế bào (Fine Needle Aspiration cytology - FNAc) nhân giáp và khảo sát tổn thương tế bào dưới kính hiển vi quang học. Phương pháp rất đơn giản nhưng đưa lại hiệu quả rất cao và đáng tin cậy.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 174 bệnh nhân có nhân giáp được chẩn đoán trước mổ bằng FNAc và đối chiếu chẩn đoán với kết quả mô bệnh học sau mổ.

Kết quả: Kết quả FNAc: Phình giáp: 78,74% (137/174); Viêm giáp: 1,72% (3/174); U tuyến: 5,17% (9/174); Nghi ngờ ung thư 2,30% (4/174); Các chẩn đoán khác: 3,45% (6/174); Ung thư tuyến giáp 8,62% (15/174). Kết quả mô bệnh học: Phình giáp 64,37% (112/174); Viêm giáp: 5,75% (10/174); U tuyến: 16,09% (28/174); Ung thư tuyến giáp dạng nhú: 13,79% (24/174). Tuổi mắc bệnh cao nhất từ 30 đến 50 tuổi chiếm 55,7%. Tuổi trung bình 42 tuổi. Giới nữ chiếm 92,5%. Âm tính giả của FNAc: 2,87%; dương tính giả của FNAc: 0,57%; Độ nhạy : 73,68%. Độ đặc hiệu : 99,31%. Giá trị tiên đoán dương tính của FNAc là: 96,00%.

Kết luận: Ung thư tuyến giáp dạng nhú chiếm 13,79%, chủ yếu xảy ra ở giới nữ chiếm 92,5%. Độ nhạy của FNAc là 73,68%, độ đặc hiệu của FNAc là 99,31%. FNAc có giá trị cao trong chẩn đoán dương tính ung thư tuyến giáp.

Từ khoá: FNAc, ung thư tuyến giáp nhú, độ nhạy, độ đặc hiệu

ABSTRACT :

Le Hoang Anh Duc * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 4 - 2017: 48 - 52

Objectives: Thyroid nodule is the popular disease, all most of those is the benign. Fine Needle Aspiration (FNA) is the simple test to different between benign and malignant disease effectually.

Methods and material: Cross-sectional studies were performed on 174 patients with preoperatively diagnosed by FNAc and comparison of postoperative histopathological finding.




Results: The cytological results: Simple goiter 78.74% (137/174); Thyroiditis: 1.72% (3/174); Adenoma of the thyroid: 5.17% (9/174); Suspected cancer: 2.30% (4/174); Other diagnoses: 3.45% (6/174); Papillary carcinoma of the thyroid: 8.62% (15/174). The histopathological results: Simple goiter: 64.37% (112/174); Thyroiditis: 5.75% (10/174). Follicular adenoma: 16.09% (28/174); papillary thyroid carcinoma: 13.79% (24/174). The highest age from 30 to 50 years accounted for 55.7%. The average age is 42 years. The female age 92.5%. The false negative rate of FNAc: 2.87%; false positive rate of FNAc: 0.57%; sensitivity: 73.68%; specificity: 99.31%; positive predictive value: 96.00%.

Conclusion: The papillary thyroid carcinoma accounted for 13.79%, occurring in females mainly accounted for 92.5%. The sensitivity of FNAc is 73.68%, the specificity of FNAc is 99.31%. FNAc is highly valuable in the diagnosis of thyroid cancer.

Keywords: FNAc, papillary thyroid carcinoma, sensitivity, specificity

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF