Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CỦA U TRUNG THẤT

Phạm Quang Thông*, Lê Ngọc Diệu Thảo*, Hoàng Văn Thịnh*, Nguyễn Bùi Ngọc Diệp*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tổn thương vùng trung thất rất đa dạng. Biết được thông tin về những đặc điểm như tuổi, giới, vị trí, hình dạng u và tỉ lệ mỗi loại u trung thất sẽ giúp bác sĩ giải phẫu bệnh có căn cứ để chẩn đoán u chính xác hơn.

Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm tuổi, giới, vị trị, hình dạng đại thể u, tỉ lệ chẩn đoán giải phẫu bệnh các loại u trung thất.

Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu hàng loạt ca dựa trên 86 trường hợp u trung thất tại bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 10/2014 đến tháng 5/2017.

Kết quả: Tuổi trung bình là 42,12. Tỉ lệ nam:nữ là 1,5:1. Trong các nhóm u, nhóm u tuyến ức có tỉ lệ cao nhất (39,5%). Các nhóm khác có tỉ lệ : u lymphô (17,4%), u tế bào mầm (14%), u nguồn gốc thần kinh (19,8%), u bọc (7%), u trung mô (2,3%). Có sự tương quan về vị trí và hình dạng u với các nhóm u trung thất.

Kết luận: Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ của các loại u vùng trung thất. Nghiên cứu cũng cho thấy tầm quan trọng của đánh giá những chi tiết về hình dạng và vị trí cụ thể u trung thất để có chẩn đoán giải phẫu bệnh u trung thất chính xác hơn.

Từ khóa: u trung thất, u tuyến ức, u lymphô, u tế bào mầm, u nguồn gốc thần kinh, u bọc, u trung mô, u tế bào Schwann, u sợi đơn độc, dạng xơ nốt

ABSTRACT :

Pham Quang Thong, Le Ngoc Dieu Thao, Hoang Van Thinh, Nguyen Bui Ngoc Diep
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 4 - 2017: 73 - 77

Background: Various types of lesions can be seen in the mediastinum. Study the features of age, gender, location, shape and the percentage of each tumor helps the pathologists to diagnose more exactly. 

Objective: To study the features of age, gender, location, shape and the percentage of the mediastinal tumors.

Method and material: Case series based on 86 cases of mediastinal tumors at Cho Ray Hospital from 10/2014 to 5/2017.

Result: The mean age of 42.12. Male/female ratio was 1,5:1. The percentage of thymomas was the highest (39.5%). The percentages of other tumor groups: lymphomas (17.4%), germ cell tumors (14%), neurogenic tumors (19.8%), cysts (7%), mesenchymal tumors (2.3%). There were the correlations of the shape and location of tumors with tumor groups.

Conclusion: We can find the percentage of some mediastinal tumors with this study. We can know the important role of the shape and location of the mediastinal tumors with pathological diagnosis.

Keywords: mediastinal tumor, thymoma, lymphoma, germ cell tumor, neurogenic tumor, cyst, mesenchymal tumor, schwannoma, solitary fibrous tumor, nodular sclerosis.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF