Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 4
KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM CÁC TỔN THƯƠNG TIỀN UNG THƯ VÀ UNG THƯ SỚM CỦA DẠ DÀY

Lê Hoàng Anh Đức*, Lê Minh Huy**.

TÓM TẮT :

Mục tiêu nghiên cứu: Tổn thương tiền ung thư và ung thư sớm ở dạ dày là các tổn thương quan trọng cần đánh giá. Nghiên cứu này nhằm mô tả và đánh giá mối liên quan của các tổn thương tiền ung thư và ung thư sớm.

Phương pháp nghiên cu: Khảo sát trên 1577 bnh nhân ni soi d dày ti bnh vin Đại hc Y Dược thành ph HCM trong thi gian t 01/5/2015 đến 31/10/2015.

Kết qu: Tui trung bình 51,1 ± 11,36. T l nam/n = 1,96. T l nhim H.pylori là 62,8% liên quan có ý nghĩa vi viêm teo niêm mc. T l viêm teo niêm mc là 10,84%, chuyn sn rut 16,68%, lon sn độ thp 4,12%, lon sn độ cao 0,63%, ung thư sm 0,25%. Viêm teo niêm mc và chuyn sn rut có liên quan h ý nghĩa vi các tn thương khác. Các tn thương tiền ung thư dạ dày gp ch yếu vùng hang v t 70 – 90%.

Kết luận: Viêm teo niêm mạc và chuyển sản ruột có mối liên quan có ý nghĩa với các tổn thương tiền ung thư khác. Các tổn thương tiền ung thư của dạ dày gặp chủ yếu ở vùng hang vị.

Từ khóa: tổn thương tiền ung thư, nghịch sản, chuyển sản ruột, ung thư dạ dày sớm

ABSTRACT :

Le Hoang Anh Duc, Le Minh Huy * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 21 - No 4 - 2017: 78 - 84

Objectives: Precancerous and early gastric cancer are important lession. This studies wanst to descripble of histopathological precancerous lesions and early gastric cancer

Methods: Study on 1577 gastric endoscopy patients at the University Medicine and Pharmacy Hospital of HCM city from 01/5/2015 to 31/10/2015.

Results: Mean age 51.1 ± 11.36. Male/female = 1.96. Helicobacter pylori infection rate of 62.8% was significantly associated with atrophic gastritis. The rate of atrophic gastritis was 10.84%, intestinal metaplasia gastritis 16.68%, low grade dysplasia 4.12%, high grade dysplasia 0.63%, early gastric cancer 0.25%. Atrophic gastritis and intestinal metaplasia gastritis have significant relationship with other lesions. Precancerous lession and early gastric cancer are found mainly in the antrum from 70-90%.

Conclusions:  Atrophic gastritis and intestinal metaplasia gastritis have significant relationship with other precanceruos lesions. The lesions are found mainly in the antrum.

Keywords: Precancerous lessions, dysplasia, intestinal metaplasia, early gastric cancer

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF