Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI C MẠN BẰNG PEGINTERFERON KẾT HỢP RIBAVIRIN

Võ Hồng Minh Công*

TÓM TẮT :

Tổng quan và mục tiêu: Điều trị phối hợp interferon kết hợp ribavirin đã được cải thiện đáng kể hiệu quả điều trị viêm gan siêu vi C mạn tính làm giảm tỷ lệ xơ gan và ung thư gan. Trong nghiên cứu này xác định tỷ lệ đáp ứng bền vững ở bệnh nhân điều trị viêm gan siêu vi C mạn và xác định tỷ lệ tác dụng phụ khi sử dụng Peginterferon kết hợp với Ribavirin.

Phương pháp: Từ tháng 1 năm 2015 và tháng 1 năm 2017, thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả có theo dõi. Có 71 bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan siêu vi C mạn chỉ định điều trị Peginterferon alpha 2a 180 mcrg/tuần kết hợp với Ribavirin 1200mg/ngày điều trị trong vòng 48 tuần. Bệnh nhân tái khám mỗi tháng kiểm tra tác dụng phụ, công thức máu và HCV RNA tại các thời điểm tuần thứ 4, tuần thứ 12, tuần thứ 24, tuần thứ 48 và tuần thứ 24 sau khi ngưng điều trị.

Kết quả: 97,2 % bệnh nhân đáp ứng siêu vi nhanh, 100% đáp ứng siêu vi sớm và đáp ứng về siêu vi ở cuối đợt điều trị, 87,3% đáp ứng siêu vi bền vững. Tỷ lệ tác dụng phụ 100% có dấu hiệu giả cúm, 83,09% sụt cân, 38,03% giảm bạch cầu hạt trong đó có 7,04% giảm bạch cầu hạt nặng cần sử dụng thuốc kích tăng bạch cầu.

Kết luận: Peginterferon alpha 2a 180 mcrg/tuần kết hợp với Ribavirin 1200mg/ngày điều trị viêm gan siêu vi C mạn trong vòng 48 tuần có đáp ứng bền vững 87,3% và có nhiều tác dụng phụ.

Từ khóa: viêm gan siêu vi C mạn tính, Peginterferon alpha 2a

ABSTRACT :

Vo Hong Minh Cong * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 6- 2017: 1 - 7

Background & Aims: Among many treatments for chronic hepatitis C, the method of combining both interferon and ribavirin has significantly improved the effectiveness of chronic hepatitis C treatment as it helps reduce the rate of cirrhosis and liver cancer in patients. The research focused on projecting both the rate of stability after treatment and the side effects cause on patients.

Method: From January 2015 to January 2017, cross-sectional design study description with follow-up. 71 patients diagnosed with chronic hepatitis C were treated with Peginterferon alpha 2a 180mcrg/week and Ribavirin 1200mg/day for a total of 48 weeks. Patients then are re-evaluated once a month to check for side effects, complete blood count and HCV RNA on the 4th, 12th, 24th and 48th week, with an additional 24th week after the end of the therapy.

Results: 97.2% of the patients responded quickly, 100% responded earlier and in time after therapy, 87.3% responded stably. For the side effects, 100% got Flu, 83.09% weight loss, 38.03% reduced granulocytes including 7.04% severe cases that were in need of using granulocytes increase-stimulating medicine.

Conclusions: The method of using Peginterferon alpha 2a 180mcrg/week and Ribavirin 1200mg/day to cure chronic hepatitis C in 48 weeks has a stable respondence of 87.3% with possible side effects.


Key word: Chronic hepatitis C; Peginterferon alpha 2a

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF