Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KHẢO SÁT CÁC BIẾN CỐ NHIỄM TRÙNG TRÊN BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN GIA ĐỊNH

Trần Phạm Phương Thư*, Đặng Công Hân*, Lê Hà Xuân Sơn*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Xơ gan là bệnh gan mạn tính và phần lớn các bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng. Việc kiểm soát nhiễm trùng sớm và sử dụng kháng sinh hiệu quả làm giảm tỷ lệ tử vong trên nhóm bệnh nhân này từ 67% xuống 37%. Hiện tại, tại Thành phố Hồ Chí Minh có rất ít nghiên cứu đề cập đến các bệnh nhiễm trùng trên bệnh nhân xơ gan và thời điểm bắt đầu điều trị kháng sinh chủ yếu theo kinh nghiệm.

Mục tiêu: Khảo sát các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng các trường hợp nhiễm trùng; xác định một số yếu tố nguy cơ của nhiễm trùng; tìm mối tương quan giữa nhiễm trùng và kết cục tử vong nội viện trên bệnh nhân xơ gan nhập viện điều trị nội trú.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu từ 01/06/2015 đến 30/04/2016. Nghiên cứu sẽ chọn vào những bệnh nhân xơ gan nhập viện điều trị nội trú tại bệnh viện Nhân dân Gia Định trong thời gian tiến hành nghiên cứu. Phân tích hồi quy đơn biến và đa biến tìm yếu tố nguy cơ nhiễm trùng trên bệnh nhân xơ gan nhập viện. Dữ liệu được phân tích bằng phần mềm thống kê SPSS 20,0.

Kết quả: Trong thời gian nghiên cứu, chúng tôi thu thập được 429 bệnh nhân với kết quả như sau: Biến chứng nhiễm trùng trên bệnh nhân xơ gan nhập viện chiếm tỷ lệ 45,4%, trong đó nhiễm trùng tại thời điểm nhập viện chiếm 87,2%, nhiễm trùng bệnh viện 12,8%. Đặc điểm lâm sàng gồm đau bụng (42,9%), ho ± đàm (40,3%), vị trí viêm mô tế bào thường gặp ở bụng (58,3%), vi sinh vật gây bệnh chủ yếu là vi khuẩn gram (-) và có suy chức năng gan trong nhóm bệnh nhân nhiễm trùng. Bilirubin toàn phần tăng và/hoặc albumin máu giảm là yếu tố nguy cơ làm tăng tỷ lệ nhiễm trùng. Bệnh nhân xơ gan nhập viện, nhóm bệnh nhân nhiễm trùng có tỷ lệ tử vong cao hơn (21,5% so với 8,9%, OR là 2,8), đặc biệt là nhóm bệnh nhân viêm phúc mạc tự phát và viêm phổi có tỷ lệ tử vong cao hơn so với nhóm nhiễm trùng khác với OR lần lượt là OR 3,1 và 2,4.

Kết luận: Tỷ lệ nhiễm trùng trên bệnh nhân xơ gan nhập viện chiếm tỷ lệ khá cao với nhiễm trùng tiểu chiếm tỷ lệ cao nhất, nhiễm trùng huyết chiếm tỷ lệ thấp nhất; khi chức năng gan càng suy giảm càng làm tăng tỷ lệ nhiễm trùng và làm tăng nguy cơ tử vong, nhất là những bệnh nhân viêm phúc mạc tự phát và viêm phổi.

Từ khóa: xơ gan, viêm phúc mạc tự phát, viêm phổi, nhiễm trùng tiểu, viêm mô tế bào, nhiễm trùng huyết

ABSTRACT :

Tran Pham Phuong Thu, Dang Công Han, Le Ha Xuan Son
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 6- 2017: 14 - 23

Background: Cirrhosis is a chronic liver disease and the majority of patients with immune deficiency that increasing risk of infections. The early management and effective use of antibiotics reduce mortality in these patients from 67% to 37%. Currently, in Ho Chi Minh City, little research refers to infections in patients with cirrhosis and empirical antibiotic treatment.


Objectives: Clinical and laboratory tests characteristics of infection cases; risk factors of infection; correlation between infection and mortality outcomes in patients hospitalized cirrhosis.

Methods: Retrospective cohort study in cirrhosis-hospitalized patients at Gia Dinh People hospital from 06/01/2015 to 04/30/2016. Univariate and multivariate logistic regression identify risk factors of infection in hospitalized cirrhotic patients. Data were analysed by SPSS 20.0.

Results: We collected 429 patients with the following results: Infection complications rate in hospitalized cirrhotic patients is 45.4%; at the time of hospitalization accounted for 87.2% and 12.8% of nosocomial infection. Clinical features include abdominal pain (42.9%), cough ± phlegm (40.3%), common cellulitis in the abdomen (58.3%), pathogenic microorganisms mainly gram (-) and hepatic dysfunction among infection patients. Total hyperbilirubinemia and/or drop in serum albumin are risk factors for increased rate of infection. Mortality rate is 21.5% in the infectious group and 8,9% in the noninfectious group (OR 2.8), especially in spontaneous bacterial peritonitis and pneumonia have higher rate than others with OR 3.1 and 2.4, respectively.

Conclusion: The prevalence of infection in hospitalized cirrhotic patients are high, with highest rate of urinary tract infection, sepsis accounting for the lowest rate; as liver function deteriorates, it increases the rate of infection and mortality rate, especially in spontaneous bacterial peritonitis and pneumonia.

Key words: cirrhosis, spontaneous bacterial peritonitis, pneumonia, urinary tract infection, cellulitis, sepsis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF