Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA NT-proBNP Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT NẶNG VÀ SỐC NHIỄM KHUẨN

Phan Văn Phong*, Phạm Thị Ngọc Thảo **

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Khảo sát giá trị tiên lượng tử vong của NT-proBNP ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn.

Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 98 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn nhập bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Kết quả: Tuổi trung vị là 76,5, khoảng 25-75% là 62-85 tuổi; trong đó trên 60 tuổi chiếm tỉ lệ 77,6%; tỉ lệ nam/nữ là 1/1,27. Hầu hết bệnh nhân có bệnh lý đi kèm chiếm 78,6%. Cơ quan nhiễm khuẩn thường gặp nhất là phổi chiếm 68,4%. Tỉ lệ tử vong của nhiễm khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn là 59,2%. Mức độ bệnh lý của dân số nghiên cứu là nặng, thể hiện qua điểm số trung bình của cả 2 thang điểm đều cao (APACHE II 23,2 ± 6,23; SOFA 9 [7 - 11]). NT-proBNP tăng cao trong mẫu nghiên cứu (ngày 1 là 4290 [1280-14544] ρg/ml, ngày 3 là 7370 [1810-30092] ρg/ml). Sự gia tăng NT-proBNP sau 3 ngày ở nhóm bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn cao hơn nhóm bệnh nhân NKH nặng. NT-pro 1 và NT-pro 3 có giá trị tiên lương tử vong, khả năng phân biệt của NT-proBNP ngày 1, NT-proBNP ngày 3 từ khá đến tốt, AUC lần lượt là 0,684, 0,854. Ở nhóm sốc nhiễm khuẩn chỉ có NT-proBNP ngày 3 là yếu tố tiên lượng tử vong độc lập. Về giá trị tiên lượng tử vong, ở thời điểm nhập viện, NT-proBNP không thể thay thế được các thang điểm APACHE II và SOFA, PCT. Ở ngày thứ 3, NT-proBNP có thể thay thế được thang điểm APACHE II và SOFA, PCT.

Kết luận: NT-proBNP có giá trị tiên lương tử vong đối với bệnh nhân khuẩn huyết nặng và sốc nhiễm khuẩn. NT-proBNP ngày 3 là yếu tố tiên lượng tử vong độc lập.

Từ khoá: NT-proBNP, nhiễm khuẩn huyết nặng, sốc nhiễm khuẩn, tỉ lệ tử vong

Viết tắt: NT-pro 1: NT-proBNP ngày 1, NT-pro 3: NT-proBNP ngày 3, RLCNTTRTT: Rối loạn chức năng tâm trương thất trái, RLCNTTTT: Rối loạn chức năng tâm thu thất trái, SNK: Sốc nhiễm khuẩn, NKH: Nhiễm khuẩn huyết.

ABSTRACT :

Phan Van Phong, Pham Thi Ngoc Thao
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 6- 2017: 79 - 87

Background: The aim of this study was to evaluate the predictive value of N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) on mortality, unselected patient population with severe sepsis and septic shock.

Methods: Cross-sectional study of 98 patients with severe sepsis and septic shock admitted to Gia Dinh Hospital.


Results: From 01/20016 to 06/2016, 98 patients were analyzed. Median age is 76.5. Male / female ratio is 1 / 1,27. The severity of the study population is severe, as shown by the mean scores for both scales are high (APACHE II 23.2 ± 6.23, SOFA 9 [7-11]. In the group of septic shock, NT-proBNP values at day 3 were independent predictors of hospital mortality. At the time of admission, NT-proBNP can not replace the APACHE II and SOFA, PCT. On day 3, NT-proBNP can replace APACHE II and SOFA, PCT.

Conclusion: NT-proBNP has a prognostic value of mortality in patients with severe sepsis and septic shock. NT-proBNP day 3 is the independent predictor of death. NT-proBNP on day 3 in the intensive care unit is an independent prognostic marker of mortality in severe sepsis.

Keywords: septic shock; sepsis; amino-terminal pro-brain natriuretic peptide; natriuretic peptides; mortality; intensive care.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF