Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BÀNG QUANG KHÔNG XÂM LẤN CƠ TẠI KHOA NGOẠI NIỆU BVND GIA ĐỊNH TỪ 2011 ĐẾN 2016

Lê Việt Hùng*, Tô Quyền*, Nguyễn Xuân Toàn*, Lê Trung Trực*

TÓM TẮT :

Mục đích: báo cáo nhằm đánh giá kết quả điều trị ung thư bàng quang chưa xâm lấn cơ tại bệnh viện Nhân dân Gia Định TPHCM từ năm 2011 - 2016.

Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: Các trường hợp ung thư bàng quang giai đoạn Ta hoặc T1 có chỉ định cắt bướu nội soi qua ngã niệu đạo và hóa trị trong bàng quang từ tháng 01/2011 - 12/2016. Nghiên cứu mô tả hàng loạt ca, mô tả các đặc điểm bệnh nhân và tổn thương ung thư, đánh giá kết quả điều trị dựa trên tỉ lệ ung thư tái phát sau 1, 2 năm theo dõi.

Kết quả: có 67 bệnh nhân ung thư bàng quang không xâm lấn cơ được đưa vào nghiên cứu, bao gồm 55 nam và 12 nữ với tuổi trung bình là 63, thay đổi từ từ 23 đến 87. Trong đó, 82,1% bệnh nhân chỉ có 1 bướu trong bàng quang, 84,6% bệnh nhân có bướu đường kính < 3cm và nhóm có mức độ tế bào ác tính thấp chiếm tỉ lệ cao nhất với 53,7%. Sau hai năm theo dõi, tỉ lệ tái phát là 12% trong năm đầu và tăng lên 22,4% trong năm thứ hai, trong đó nhóm nguy cơ cao chiếm tỉ lệ lần lượt là 40% và 60%.

Kết luận: Đối với ung thư bàng quang chưa xâm lấn cơ,cắt đốt bướu qua nội soivà hóa trị trong bàng quang là phương pháp an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, tỉ lệ tái phát trong hai năm đầu là 22.4%, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao là 60%.Vì vậy với nhóm nguy cơ cao cần theo dõi sát và xem xét chỉ định cắt bàng quang toàn bộ.

Từ khóa: ung thư bàng quang không xâm lấn cơ, cắt đốt nội soi bướu bàng quang, hóa trị trong bàng quang.

ABSTRACT :

Le Viet Hung, To Quyen, Nguyen Xuan Toan, Le Trung Truc
* Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 6- 2017: 104 - 107

Purpose: We evaluated the management of non-muscle invasive bladder cancer in Gia Dinh People’s Hospital from 2011 to 2016

Patients and method: There were 67 patients with non-muscle invasive bladder cancer from Jan 2011 to Dec 2016. All of patients were treated with trans-urethral resection of bladder tumor and intravesical chemotherapy. After the surgery, we followed up patient in 24 months.

Results: 67 patients met the criteria of the study, included 55 males and 12 females. The mean age was 63. 82.1% patients had only one tumor in the bladder, 84.6% had tumors less than 3 cm in diameter and the low-grade tumors had the highest rate of 53.7%. The recurrence rate was 12% in the first year and increased to 22.4% in the second year, with 40% and 60% of the high risk group.

Conclusion: For non-muscle invasive bladder tumors, transurethral resection of bladder tumors and intravesical chemotherapy is a safe and effective method. However, the recurrence rate in the first two years was 22.4%, especially the high risk group was 60%. Therefore, high-risk group should be closely followed up and review the indication for radical cystectomy.


Key words: non-muscle invasive bladder cancer, transurethral resection of bladder tumors, intravesical chemotherapy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF