Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2017 - Tập 21 - Số 6
CẮT BỎ LẠI UNG THƯ TỤY TÁI PHÁT SAU PHẪU THUẬT CẮT KHỐI TÁ TỤY: BÁO CÁO 2 TRƯỜNG HỢP

Nguyễn Văn Hải *, Nguyễn Tuấn **, Huỳnh Thanh Hòa **, Nguyễn Hồng Sơn *, Nguyễn Ngọc Thao **, Nguyễn Văn Định **

TÓM TẮT :

Điều trị ung thư tụy tái phát sau mổ vẫn chưa thống nhất. Ít có báo cáo về vai trò của mổ lại. Chúng tôi báo cáo 2 trường hợp ung thư tụy tái phát sau phẫu thuật cắt khối tá tụy được mổ lại trong năm 2017. Bệnh nhân (BN) 1 là nữ, 54 tuổi, được mổ cắt khối tá tụy vì ung thư đầu tụy 57 tháng trước và hóa trị sau mổ với Gemcitabine 18 chu kỳ. BN nhập viện lại vì ăn chậm tiêu, sụt cân, chụp MSCT bụng phát hiện 1 khối u # 30mm ở mỏm tụy, không có di căn ở vị trí khác. BN được mổ lại cắt bỏ mỏm tụy và lách. Diễn tiến hậu phẫu ổn và được hóa trị hỗ trợ lần 2 với Gemcitabin + Cisplatin. Hiện còn sống tốt 9 tháng sau mổ. BN 2 là nam, 72 tuổi, được mổ cắt khối tá tụy vì ung thư đầu tụy 17 tháng trước. Theo dõi định kỳ thấy CA 19.9 bắt đầu tăng dần từ 12 tháng sau mổ và trên MSCT bụng kiểm tra thấy có khối đậm độ thấp dưới gan trái nghi ngờ u tái phát. Năm tháng sau, khối u tái phát lớn hơn, CA 19.9 > 1000 IU/ml, PET-CT phát hiện di căn gan trái. BN được mổ lại cắt u tái phát và phần gan di căn. Không có biến chứng sau mổ nhưng CA 19.9 không giảm và trên CT kiểm tra 3 tháng sau mổ phát hiện di căn ở phần gan còn lại dù BN vẫn còn sống khá tốt. Mổ cắt bỏ lại tụy là khả thi và có thể có lợi về mặt sống còn cho một số BN bị tái phát sau phẫu thuật cắt khối tá tụy, nhất là khi tái phát chỉ ở mỏm tụy.

Từ khóa: Ung thư  tụy, mỏm tụy, cắt khối tá tụy, cắt bỏ lại

ABSTRACT :

Nguyen Van Hai, Nguyen Tuan, Huynh Thanh Hoa, Nguyen Hong Son, Nguyen Ngoc Thao,
 Nguyen Van Dinh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Supplement Vol. 21 - No 6- 2017: 112 - 118


Treatment of recurrent pancreatic cancer has been still controversial. There were just a few reports about the role of reoperation. We herein report two cases with recurrent pancreatic cancer after pancreaticoduodenectomy who were reoperated in the year 2017. The first patient was 54-year-old woman who underwent pancreaticoduodenectomy 57 months before because of having adenocarcinoma of pancreatic head, and then received chemotherapy with Gemcitabine for 18 cycles. She readmitted because anorexia and loss weight. On her abdominal MSCT, there was a low-density mass about 30mm which located in the remnant pancreas and no sign of metastasis at other sites. She then underwent reoperation to remove the remnant pancreas and spleen. Her postoperative course was uneventful and repeat chemotherapy with Gemcitabin plus Cisplatin was indicated. She is alive and well 9 months after reoperation. The second patient was 72-year-old man who had adenocarcinoma of pancreatic head and wastreated by pancraticoduodenectomy 17 months before. On follow-up, serum CA 19.9 started to rise gradually from 12 months after initial operation. Repeat MSCT revealed a small low-density mass at left subhepatic area which was thought as recurrent tumor. After 5 months, the tumor was larger, serum CA 19.9 > 1000 IU/ml, PET-CT revealed metastases in lateral segment of liver. He underwent repeat pancreatectomy and left hepatectomy. His postopearive course was uneventful but serum CA 19.9 hasnt decreased and repeated CT at 3 monhts after reoperation showed metastases in remnant liver although he is alive quite well. Repeat pancratectomy is feasible and may provide survival benefit for selected patients with recurrent pancreatic cancer after pancreaticoduodenectomy, especially when local recurrence is isolated only on the remnant pancreas.

 Keyword: pancreatic cancer, remnant pancreas, pancreaticoduodenectomy, repeat resection

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF