Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
CẬP NHẬT CẤP CỨU NGƯNG HÔ HẤP TUẦN HOÀN NÂNG CAO 2018: NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT

Lưu Kính Khương*

TÓM TẮT :

Vào năm 2015, Ủy ban Liên lạc Quốc tế về Hồi sức (ILCOR) đã bắt đầu quá trình đánh giá liên tục dựa trên chứng cứ (CEE). Quá trình này được thiết kế để giúp phân tích nhanh các nghiên cứu về hồi sức đã công bố có thẩm định đồng cấp cũng như phát triển các báo cáo Đồng thuận Quốc tế về Hồi sức Tim phổi (CPR) và Khoa học Chăm sóc Tim mạch Cấp cứu (ECC) kèm theo các Khuyến cáo điều trị (CoSTR). Mục tiêu của đánh giá liên tục dựa trên chứng cứ là để rút ngắn khoảng thời gian từ khi công bố chứng cứ hồi sức đến khi chuyển thành các khuyến cáo hướng dẫn của các hội đồng thành viên ILCOR, chẳng hạn như American Heart Association (AHA). Dựa trên những báo cáo tổng hợp ILCOR CoSTR thường niên này, Ủy ban AHA ECC sẽ phát hành tiêu điểm cập nhật hướng dẫn thường niên về CPR và ECC. Những điểm nổi bật này tóm lược các thay đổi có trong Tiêu điểm Cập nhật Hướng dẫn AHA 2018 do nhóm soạn thảo hướng dẫn về hỗ trợ duy trì sự sống tim mạch nâng cao (ACLS) và hỗ trợ duy trì sự sống nâng cao ở trẻ em (PALS) công bố.

Từ khóa: hỗ trợ duy trì sự sống tim mạch nâng cao, hỗ trợ duy trì sự sống nâng cao ở trẻ em

ABSTRACT :

Luu Kinh Khuong
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 14-22

In 2015, the International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) began a continuous evidence evaluation (CEE) process. This process is designed to enable rapid analysis of peer-reviewed published resuscitation studies and development of International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC) Science with Treatment Recommendations (CoSTR) statements. The goal of continuous evidence evaluation is to shorten the interval between publication of resuscitation evidence and translation into guidelines recommendations by ILCOR member councils, such as the American Heart Association (AHA). On the basis of these annual ILCOR CoSTR summary statements, the AHA ECC Committee will publish annual guidelines focused updates on CPR and ECC. These Highlights summarize the changes included in the 2018 AHA Guidelines Focused Updates published by the advanced cardiovascular life support (ACLS) and pediatric advanced life support (PALS) writing groups.

Keywords: the advanced cardiovascular life support, pediatric advanced life support

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF