Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM CỦA GÂY MÊ HỒI SỨC TRONG CAN THIỆP THẦN KINH NỘI MẠCH

Nguyễn Ngọc Anh*, Lê Hoàng Quân*

TÓM TẮT :

Kỹ thuật X-quang nội mạch trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thần kinh trung ương đã tiến bộ đáng kể trong vài thập kỷ qua với sự ra đời của nhiều thủ thuật X-quang chẩn đoán và điều trị mới. Số lượng, sự đa dạng và độ phức tạp của những bệnh lý được điều trị bằng phương pháp này ngày càng tăng, do đó cũng tạo ra nhiều thách thức cho người gây mê. Bác sĩ gây mê có vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các thủ thuật X-quang thần kinh, và do đó cần phải hiểu biết về các thủ thuật X-quang thần kinh, biến chứng và cách kiểm soát. Mục đích của bài viết là thảo luận về các vấn đề đặc biệt trong công tác chuẩn bị gây mê, cũng như kiểm soát gây mê và chu phẫu cho những bệnh nhân chịu các thủ thuật can thiệp nội mạch tại phòng X-quang thần kinh.

Từ khóa: bệnh lý thần kinh trung ương

ABSTRACT :

Nguyen Ngoc Anh, Le Hoang Quan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 23-33

Interventional neuroradiological techniques in diagnosis and treatment of the central nervous system diseases have experienced significant advances in the past few decades with the introduction of new diagnostic and therapeutic radiological procedures. The number, variety, and complexity of conditions treated using this method is increasing, thus creating many challenges for the anesthetist involved in such procedures. The anesthesiologist has an important role in facilitating neuroradiological procedures, and this requires an understanding of specific neuroradiological procedures, complications and their management. The purpose of this article is to discuss specific issues related to the preparation of anesthesia in the interventional neuroradiology suite, as well as anesthetic and perioperative management of patients who have undergoing common endovascular interventional procedures that performed in interventional neuroradiology suite.

Keywords: the central nervous system diseases

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF