Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
VAI TRÒ CỦA KETAMINE LIỀU THẤP TRONG GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT MỔ MỞ VÙNG BỤNG TRÊN

Lê Hoàng Vĩnh*, Nguyễn Văn Chinh*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả giảm đau và tác dụng phụ của Ketamine liều thấp tĩnh mạch trong mô hình giảm đau đa mô thức sau mổ mở vùng bụng trên.

Đối tượng và phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 60 bệnh nhân mổ vùng bụng trên chương trình, gây tê ngoài màng cứng và chia thành 2 nhóm. Nhóm K (Ketamine) sau khởi mê trước rạch da, tiêm nhanh 0,5 mg/kg Ketamine rồi truyền tĩnh mạch 0,25 mg/kg/giờ cho đến cuối cuộc mổ. Nhóm C (Chứng) dùng NaCl 0,9%. Sau mổ bệnh nhân được giảm đau: ngoài màng cứng, paracetamol và PCA morphine. Mục tiêu chính là so sánh tổng lượng morphine sử dụng trong 24 giờ sau mổ. Mục tiêu phụ là so sánh điểm đau VAS khi nghỉ và vận động, tác dụng phụ như an thần, buồn nôn, nôn, chóng mặt, ảo giác và ác mộng.

Kết quả: Lượng morphine trong 24 giờ sau mổ ở nhóm K thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm C (16,03±4,81mg so với 26,56±6,82mg). Điểm đau VAS khi nghỉ và vận động ở nhóm K thấp hơn có ý nghĩa so với nhóm C trong giờ đầu sau mổ. Tỷ lệ tác dụng phụ không mong muốn tương đương nhau ở hai nhóm.

Kết luận: Ketamine liều thấp tĩnh mạch phối hợp trong mô hình giảm đau đa mô thức có tác dụng giảm đau tốt, giảm lượng morphine tiêu thụ và không gia tăng tác dụng phụ.

Từ khóa: ketamine, mổ mở vùng bụng trên, giảm đau đa mô thức

ABSTRACT :

Le Hoang Vinh, Nguyen Van Chinh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019:
34-41

Objective: To evaluate the efficacy and side effects of intravenous low-dose Ketamine in multi-modal analgesia after open upper abdominal surgery.

Methods: Sixty patients who underwent open upper abdominal surgery by general anesthesia combined with epidural anesthesia, were randomly assigned to group K (Ketamine) or group C (Control). Group K was administered a 0.5 mg/kg ketamine bolus and 0.25 mg/kg/h ketamine infusion during surgery. Group C received NaCl 0.9%. The single-centre, prospective, randomized, controlled trial. Primary outcome was morphine consumption 0 to 24 hours postoperatively. Secondary outcomes were acute pain at rest and during mobilization 0 to 24 hours postoperatively (visual analogue scale) and adverse events such as sedation, nausea, vomiting, dizzy, hallucinations and nightmares.


Results: Paitient-cotrolled analgesia IV morphine consumption 0 to 24 hours postoperatively was significantly reduced in the Ketamine group compared with the Control group: 16.03±4.81mg and 26.56±6.82mg, respectively, p<0.05. Pain scores at rest and during mobilization were significantly larger in the Control group during the first hour postoperative but were subsequently similar in two groups. There were no signicant differences regarding sedation, nausea, vomiting, dizzy, hallucinations and nightmares.

Conclusion: Intravenous low-dose ketamine in multi-modal analgesia significantly reduced PCA-morphine consumption during the first 24 hours postoperatively, decreased pain scores with no increseasing side effects.

Key words: ketamine, open upper abdominal surgery, multi-modal analgesia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF