Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
GIÁ TRỊ DỰ BÁO CỦA TĂNG ĐƯỜNG HUYẾT PHẢN ỨNG TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Võ Ngọc Thanh Trúc*, Phạm Văn Đông**

TÓM TẮT :

Giới thiệu: Tăng đường huyết phản ứng do stress là một tình trạng cấp tính xảy ra sau chấn thương sọ não gây tăng tỉ lệ tử vong ở những bệnh nhân nằm hồi sức Ngoại. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định tỉ lệ tăng đường huyết và tìm mối liên hệ giữa tăng đường huyết với kết cục xấu trên những bệnh nhân chấn thương sọ não này.

Phương pháp nghiên cứu : Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu được thực hiện trên 85 bệnh nhân chấn thương sọ não tại khoa Gây mê hồi sức Ngoại bệnh viện Nhân dân 115 từ tháng 9/2017 đến tháng 8/2018. Tăng đường huyết cấp tính được định nghĩa là đường huyết ≥ 200mg% và loại trừ bệnh nhân có đái tháo đường trước đó. Chúng tôi thu thập các biến số về tử vong, thời gian nằm hồi sức Ngoại, loại tổn thương, can thiệp phẫu thuật hay không, tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ thể, thang điểm Glasgow, thang điểm độ nặng tổn thương ISS trong 24 giờ đầu nhập viện.

Kết quả: Tăng đường huyết phản ứng do stress trong 24 giờ đầu có ở 35,3% bệnh nhân. Tỉ lệ tử vong xảy ra cao hơn ở nhóm bệnh nhân có tăng đường huyết (80% so với 47,3%, p=0,0034).

Kết luận: Tăng đường huyết phản ứng do stress được xem là một yếu tố tiên lượng kết cục tử vong của bệnh nhân chấn thương sọ não xảy ra trong ngày đầu nhập viện, quan sát được với tỉ lệ 35,3% bệnh nhân.

Từ khóa: tăng đường huyết phản úng, chấn thương sọ não

ABSTRACT :

Vo Ngoc Thanh Truc, Pham Van Dong
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 42-46

Objectives: Stress-induced hyperglycemia in the acute phase after traumatic brain injury could adversely affect patients in intensive care unit, especially increasing mortality rate. The goal of this study is to identify the rate of hyperglycemia and the correlation between hyperglycemia and poor outcome following traumatic brain injury.

Materials and methods: This is a prospective cohort study conducted in Anesthesiology and Recovery Department at 115 Hospital from September 2017 to August 2018 on 85 patients with traumatic brain injury. Acute hyperglycemia is defined as plasma glucose higher than 200 mg%, and patients who are diagnosed with diabetes mellitus were excluded. We collected data from patients records on mortality, length of stay, kinds of injury, being operated or not, age, sex, weight, height, body mass index, Glasgow Coma Scale and Injury Severity Score (ISS) in the first 24 hours after admission.

Results: Acute hyperglycemia was noted within the first 24 hours in 35.3% patients with TBI. Mortality (80% vs 47.3%, p=0.0034) was significantly higher in group of hyperglycemic patients than those with level below 200 mg%.

Conclusion: Stress-induced hyperglycemia within first day after admission could be considered as a predictive factor of poor outcome in patients with traumatic brain injury, especially the tendency of mortality. Furthermore, acute hyperglycemia is observed in 35.3% of head trauma patients.

Key word: stress – induced hyperglycemia, traumatic brain injury

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF