Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
KHẢO SÁT HẠ THÂN NHIỆT TRÊN BỆNH NHÂN ĐƯỢC GÂY MÊ TỔNG QUÁT TRONG MỔ MỞ Ổ BỤNG

Cao Phi Loan*, Nguyễn Thị Thanh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hạ thân nhiệt chu phẫu (nhiệt độ trung tâm thấp hơn 36  ) là một biến chứng thường gặp trong quá trình gây mê phẫu thuật và gây ra nhiều hậu quả bất lợi. Bệnh nhân được gây mê tổng quát để mổ mở ổ bụng có nguy cơ cao hạ thân nhiệt.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ, mức độ, các yếu tố ảnh hưởng và các hậu quả sớm của hạ thân nhiệt trên bệnh nhân được gây mê tổng quát trong mổ mở ổ bụng.

Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả tiến cứu, được thực hiện trên 110 bệnh nhân được lên chương trình hoặc cấp cứu mổ mở ổ bụng. Nhiệt độ trung tâm của cơ thể được đo ở thực quản sau khởi mê và ghi nhận mỗi 30 phút cho đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Các thông số để đánh giá yếu tố độc lập và hậu quả sớm của hạ thân nhiệt được ghi nhận. Bệnh nhân có hạ thân nhiệt sau mổ được sưởi ấm bằng đèn sưởi hoặc máy sưởi tại hồi tỉnh.

Kết quả: Tỷ lệ hạ thân nhiệt (dưới 36  ) chu phẫu là 53,6%, trong đó hạ thân nhiệt mức độ nhẹ (dưới 36 ) chiếm 78%, trung bình (dưới 35 ) 18,6%, nặng (dưới 34  ) 3,4%. Yếu tố độc lập của hạ thân nhiệt chu phẫu là tuổi >65 (OR=6,1 và khoảng tin cậy 95% là 1,8– 21,7), thời gian gây mê > 2 giờ (OR=3,7 và khoảng tin cậy 95% là 1,3-10,7), nhiệt độ bệnh nhân trước phẫu thuật (OR=0,2 và khoảng tin cậy 95% là 0,1-0,7). Thời gian hồi phục thân nhiệt bình thường (36 ) trung bình là 141,2 ± 66,9 phút, tốc độ hồi phục thân nhiệt có trung vị là 0,2  (0,1-0,3 ) mỗi 30 phút. Chúng tôi không ghi nhận trường hợp nào bị lạnh run sau phẫu thuật.

Kết luận: Bệnh nhân được gây mê tổng quát để mổ mở ổ bụng có nguy cơ hạ thân nhiệt cao, cần phải theo dõi nhiệt độ chặt chẽ và nhận biết các đối tượng nguy cơ cao hạ thân nhiệt: bệnh nhân trên 65 tuổi, thời gian gây mê trên 2 giờ từ đó chủ động theo dõi nhiệt độ, sưởi ấm trước, trong và sau mổ.

Từ khóa: hạ thân nhiệt chu phẫu

ABSTRACT :

Cao Phi Loan, Nguyen Thi Thanh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 47-53

Background: Inadvertent intraoperative hypothermia (core temperature <36 ) is a frequent complication in surgery and has several adverse consequences. Patients undergoing general anesthesia for laparotomy are at high risks of hypothermia.

Objectives: To determine the prevalence, the level, risk factors and the early consequences of hypothermia in patients undergoing general anesthesia for laparotomy.


Methods: Prospective cross-sectional analysis. One hundred and ten patients undergoing laparotomy, general anesthesia were admitted to the study. Core temperature was measured in distal esophagus after induction of general aneasthesia and every 30 mins until the end of the operation. Prevalence and early consequences of hypothermia were recorded and associated risk factors were evaluated by multiple logistic regression analysis. Patients with hypothermia were warmed up in recovery room by heating lamp or forced-air warming machine.

Results: Prevalence of hypothermia was 53.6%, and the rates of mild, moderate and severe-hypothermia were 78%, 18.6% and 3.4%, respectively. The independent factors of hypothermia included age >65 (OR=6.1, 95%CI 1.8– 21.7), duration of anesthesia > 2 h (OR=3.7, 95%CI 1.3-10.7), preoperative temperature (OR=0.2, 95% CI 0.1-0.7). The average time for recovery to normothermia was 141.2 ± 66.9 min, and the average speed was 0.2 (0.1-0.3) for every 30 min. No case of shivering recorded.

Conclusions: The prevalence of inadvertent intraoperative hypothermia is high in patients undergoing general anesthesia for laparotomy. The high risk groups of intraoperative hypothermia in this study are the patients with age >65 and the duration of anesthesia >2h. They should be targets for strict monitoring and perioperative warming system.

Keywords: inadvertent intraoperative hypothermia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF