Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
KHẢO SÁT HẠ THÂN NHIỆT TRÊN BỆNH NHÂN GÂY MÊ PHẪU THUẬT NỘI SOI VÙNG BỤNG

Kao Nguyễn Mai Linh*, Nguyễn Thị Thanh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Hạ thân nhiệt chu phẫu (thân nhiệt trung tâm dưới 36oC) rất thường gặp, liên quan đến nhiều kết cục bất lợi. Tuy nhiên, tỷ lệ hạ thân nhiệt và sự biến thiên nhiệt độ trong phẫu thuật nội soi vùng bụng còn tranh cãi.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ, mức độ, các yếu tố nguy cơ và các hậu quả sớm của hạ thân nhiệt trên bệnh nhân phẫu thuật nội soi vùng bụng.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, mô tả tiến cứu được thực hiện trên 185 bệnh nhân được phẫu thuật nội soi vùng bụng chương trình. Thân nhiệt trung tâm được theo dõi mỗi 30 phút. Các thông số để đánh giá yếu tố độc lập và hậu quả sớm của hạ thân nhiệt được ghi nhận và phân tích.

Kết quả: Tỷ lệ hạ thân nhiệt chu phẫu là 57,3%, trong đó mức độ nhẹ, trung bình và nặng lần lượt là 72,6%, 20,8% và 6,6%. Các yếu tố độc lập của hạ thân nhiệt chu phẫu gồm ASA III (OR = 5,3, 95% CI (1,4–19,4), p=0,013), thời gian phẫu thuật > 2 giờ (OR = 3,1, khoảng tin cậy 95% là 1,2 – 8,1), p=0,023), thân nhiệt trước phẫu thuật ấm (OR = 0,2, khoảng tin cậy 95% là 0,1 – 0,4, p < 0,0001), nhiệt độ phòng ấm (OR=0,6, khoảng tin cậy 95% là 0,4 – 0,9, p<0,0001) và thừa cân (OR=0,3, khoảng tin cậy 95% là 0,2 – 0,9, p=0,038). Thời gian trung bình để hồi phục thân nhiệt bình thường là 132,8 ± 64,5 phút và tốc độ hồi phục thân nhiệt là 0,2oC/30 phút (trong đó nhóm sử dụng máy sưởi có thời gian và tốc độ hồi phục nhanh hơn so với nhóm sử dụng đèn sưởi). Không ghi nhận trường hợp nào bị lạnh run.

Kết luận: Tỷ lệ hạ thân nhiệt chu phẫu trong phẫu thuật nội soi vùng bụng là 57,3 %. Các yếu tố nguy cơ của hạ thân nhiệt chu phẫu gồm ASA III và thời gian phẫu thuật > 2 giờ. Các yếu tố bảo vệ gồm thân nhiệt trước phẫu thuật ấm, nhiệt độ phòng ấm và thừa cân. Việc theo dõi thân nhiệt và đánh giá các yếu tố này là cần thiết nhằm hạn chế hạ thân nhiệt chu phẫu trong phẫu thuật nội soi vùng bụng.

Từ khóa: hạ thân nhiệt chu phẫu

ABSTRACT :

Kao Nguyen Mai Linh, Nguyen Thi Thanh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 54-61

Background: Inadvertent perioperative hypothermia (core temperature < 36˚C) is frequent and associated with multiple adverse outcomes. The incidence of hypothermia and variation of core temperature during abdominal laparoscopic surgery are controversial.

Objectives: To evaluate the incidence, the level, the risk factors and the early consequences of hypothermia in patients undergoing abdominal laparoscopic surgery.


Methods: A prospective cross-sectional study of 185 patients undergoing elective abdominal laparoscopic surgery was performed. Core temperature was measured every 30 minute by using distal esophageal thermometer during surgery. Parameters for determining independent factors and the early consequences of hypothermia were recorded and analysed.

Results: The incidence of hypothermia was 57.3 %, in which, mild, moderate and severe-hypothermia was 72.6 %, 20.8 % and 6.6 %, respectively. The independent factors of hypothermia included ASA III (OR = 5.3, 95% CI (1.4 – 19.4), p = 0.013), duration of surgery > 2 h (OR = 3.1, 95% CI (1.2 – 8.1), p = 0.023), preoperative body temperature (OR = 0.2, 95% CI (0.1 – 0.4), p < 0.0001), ambient operating room temperature (OR = 0.6, 95% CI (0.4 – 0.9), p < 0.0001) and overweight (OR = 0.3, 95% CI (0.2 – 0.9), p = 0.038). The average time of normal core temperature recovery was 132.8 ± 64.5 min and the rate was 0.2oC/30 min. The time and rate of normal core temperature recovery using forced air warming device were significantly faster than using heating lamp. No case of shivering recorded.

Conclusion: The incidence of hypothermia during abdominal laparoscopic surgery was 57.3%. The rick factors of hypothermia included ASA III and duration of surgery > 2 h. The protective factors include higher preoperative body temperature, warmed ambient operating room temperature and overweight. Core temperature monitoring and assessment of these factors are important for reducing perioperative hypothermia during abdominal laparoscopic surgery.

Keywords: inadvertent perioperative hypothermia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF