Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
HIỆU QUẢ GÂY TÊ TỦY SỐNG CỦA LEVOBUPIVACAIN SO VỚI BUPIVACAIN TRONG PHẪU THUẬT CHI DƯỚI

Bùi Bích Huyền*, Tạ Đức Luận**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Levobupvacain có cấu trúc hóa học là đồng phân dạng S của bupivacaine. Vì thế, levobupivacain có các đặc điểm về dược động học tương tự với bupivacain. Với ưu điểm là phong bế cảm giác tốt nhưng ít phong bế vận động hơn, ít độc tính trên hệ tim mạch và hệ thần kinh, levobupivacain là một lựa chọn an toàn trong gây tê tủy sống.

Mục tiêu: so sánh hiệu quả của hai thuốc tê levobupivacain đẳng trọng và bupivacaine ưu trọng với liều 12mg kết hợp với 3mcg sufentanil trong gây tê tủy sống để phẫu thuật chi dưới.

Phương pháp: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng mù đơn. Mỗi nhóm gồm 50 bệnh nhân được gây tê tủy sống với liều 12 mg levobupivacain đẳng trọng 0,5% kết hợp 3mcg sufentanil (nhóm L) và 12mg bupivacaine ưu trọng 0,5% kết hợp 3mcg sufentanil (nhóm B). Thời gian đạt phong bế, mức phong bế cao nhất, thời gian đạt mức phong bế cao nhất, thời gian phong bế cảm giác và vận động cũng như sư thay đổi về tuần hoàn – hô hấp và các tác dụng không mong muốn được ghi nhận.

Kết quả: Không có sự khác biệt giữa hai nhóm có ý nghĩa thống kê về thời gian đạt phong bế cảm giác, thời gian phong bế cảm giác, thời gian đạt phong bế vận động, thời gian phong bế vận động. Tuy nhiên, nhóm B có mức phong bế cảm giác cao nhất và mức phong bế vận độngcao hơn nhóm L (p<0,05). Tỉ lệ tụt huyết áp và tần số tim chậm ở nhóm B cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Kết luận: Với liều 12mg kết hợp với 3mcg sufentanil, levobupivacain đẳng trọng có hiệu quả tương đương so với bupivacaine ưu trọng trong gây tê tủy sống để phẫu thuận chi dưới nhưng ít phong bế vận động và ít ảnh hưởng đến huyết động hơn.

Từ khóa: gây tê tủy sống, levobupivacain, bupivacain, phẫu thuật chi dưới

ABSTRACT :

Bui Bich Huyen, Ta Duc Luan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 62-70

Background: Levobupivacain is a S-enantiomer of bupivacaine which is similar to bupivacain in chemical structure, pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics. With advantages of less motor block, less cardiac and neurological toxicity, levobupivacain is a valid alternative choice for spinal anesthesia in lower extremity surgery.


Objectives: The aim of our study was to compare the efficacy of plain levobupivacain 12mg plus 3mcg sufentanil and 12 mg bupivacain heavy plus 3mcg sufentanil in patient undergoing lower extremity surgery for spinal anesthesia.

Methods: A randomize single-blind comparison clinical trial. Each group includes fifty patients reveiving 12mg levobupivacain isobaric 0.5% plus 3mcg sufentanil (group L) and 12mg bupivacaine hyperbaric 0.5% plus 3mcg sufentanil (group B). The onset time, maximal level block and time to reach maximal level of sensory and motor as well as cardiorespiratory change and undesirable effects were recorded.

Results: There were no significant differences between two groups in sensory and motor onset time, sensory and motor duration time. Group B has a significantly higher sensory and motor maximal level block compared with group L (p<0.05). The percentage of hypotension and bradycardia in group B is significantly higher.

Conclusion: We concluded that the clinical efficacy of 12 mg 0.5% isobaric levobupivacain plus 3mcg sufentanil was equal to the 12 mg 0.5% hyperbaric bupivacain plus 3mcg sufentanil in spinal anesthesia for lower extremity surgery but levobupivacain produced less motor block and less effect in cardiac system.

Key word: spinal anesthesia, levobupivacain, bupivacaine, lower extrimity surgery

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF