Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
VAI TRÒ CỦA PREGABALIN TRONG GIẢM ĐAU ĐA MÔ THỨC SAU PHẪU THUẬT CỘT SỐNG

Đặng Thanh Bình*, Phạm Văn Đông**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Xu hướng chung trong điều trị đau cấp sau phẫu thuật là giảm đau đa mô thức, trong đó vai trò của các thuốc có tính chất chống tăng đau như pregabalin ngày càng được nhấn mạnh.

Mục tiêu: đánh giá vai trò của pregabalin trên đau cấp sau phẫu thuật cột sống.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, ngẫu nhiên, mù đơn, có nhóm chứng này được thực hiện trên 60 bệnh nhân phẫu thuật cột sống chương trình. Bệnh nhân được phân ngẫu nhiên thành 2 nhóm: pregabalin và chứng. Nhóm pregabalin được uống pregabalin với liều 150mg trước dẫn mê 2 giờ, và 150mg sau phẫu thuật 12 giờ. Giảm đau sau phẫu thuật gồm: paracetamol, ketorolac và morphine tĩnh mạch do bệnh nhân kiểm soát. Lượng morphine tiêu thụ, điểm đau khi nghỉ, khi vận động, và các tác dụng phụ trong 24 giờ đầu sau phẫu thuật được ghi nhận.

Kết quả: Sau phẫu thuật làm cứng cột sống, lượng morphine tiêu thụ ở nhóm pregabalin thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (13 ± 2,71mg và 17,56 ± 0,85mg, p < 0,05), đối với phẫu thuật lấy nhân đệm sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê (4,62 ± 1,44mg và 5,08 ± 1,62mg, p > 0,05). Không có sự khác biệt về điểm đau khi nghỉ, khi vận động và các tác dụng phụ giữa 2 nhóm.

Kết luận: Sử dụng pregabalin giúp giảm lượng morphine tiêu thụ sau phẫu thuật làm cứng cột sống, tác dụng này không thấy sau phẫu thuật lấy nhân đệm. Sử dụng pregabalin không giúp cải thiện điểm đau khi nghỉ cũng như khi vận động và không làm tăng các tác dụng phụ.

Từ khóa: pregabalin, phẫu thuật cột sống

ABSTRACT :

Dang Thanh Binh, Pham Van Dong
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019:
71-77

Objective: The general trend of postoperative acute pain management is multimodal analgesic regimen, in which the role of anti – hyperalgesia drugs, such as pregabalin, is increasingly emphasized. In this study, we investigated the effect of pregabalin on postoperative pain acute in spinal surgery patients.

Methods: This prospective, randomized, single – blind, placebo – controlled study was performed on 60 patients undergoing elective spinal surgery. Patients were randomly assigned to 1 of 2 groups: pregabalin and placebo. The pregabalin groups received 150mg of pregabalin at 2 hours before the anesthetic induction and 150mg of pregabalin at 12 hours after surgery. Analgesic regimen included paracetamol, ketorolac and patient – controlled analgesia morphine. The morphine consumption, pain scores at rest, on movement, and adverse effects were recorded for 24 hours following surgery.


Results: After spinal fusion surgery, the morphine consumption was significantly lower in the pregabalin group than in the placebo group (13 ± 2.71mg and 17.56 ± 0.85mg, p < 0.05). For discectomy surgery, the difference of the morphine consumption was not significant (4.62 ± 1.44mg and 5.08 ± 1.62mg, p > 0.05). There were not differences in pain scores at rest, on movement and adverse effects between 2 groups.

Conclusions: The administration of pregabalin resulted in reduction in morphine consumption after spinal fusion surgery, but discectomy surgery was not. The administration of pregabalin did not improve VAS scores at rest, on movement and did not increase adverse effects.

Keywords: pregabalin, spinal surgery

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF