Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GÂY TÊ TUỶ SỐNG BẰNG HỖN HỢP ROPIVACAINE KẾT HỢP SUFENTANIL TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI

Dương Thị Thu Thảo*, Nguyễn Ngọc Anh**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Theo nghiên cứu lâm sàng và thực nghiệm cho thấy sự an toàn của ropivacaine về ảnh hưởng thần kinh, huyết động ít hơn so với bupivacaine. Khi kết hợp với opioids đã cải thiện chất lượng và thời gian phong bế cảm giác của thuốc tê, nhưng không kéo dài thời gian phong bế vận động.

Mục tiêu: So sánh thời gian đạt phong bế cảm giác, vận động, tỷ lệ tác dụng phụ, biến chứng của ropivacaine và bupivacaine kết hợp với sufentanil cùng liều.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu can thiệp lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng. 54 bệnh nhân (BN) được gây tê tủy sống (GTTS) để phẫu thuật nội soi khớp gối (NSKG), mỗi nhóm 27 BN. Nhóm R ropivacaine 0,5% 10mg, nhóm B bupivacaine 0,5% 10mg, cả 2 nhóm đều kết hợp sufentanil 5µg. Ghi nhận thời gian đạt phong bế cảm giác, mức phong bế cảm giác cao nhất, thời gian phong bế vận động, các tác dụng phụ như chậm nhịp tim, tụt HA, ngứa, lạnh run, nôn- buồn nôn.

Kết quả: Cả 2 nhóm đạt vô cảm tốt trong phẫu thuật. Thời gian đạt phong bế cảm giác nhóm R 10,74 ± 2,64 phút, nhóm B 14,20 ± 4,39 phút, thời gian phong bế vận động nhóm R 110,01 ± 13,52 phút, nhóm B 140,93 ± 16,53 phút với p< 0,05. Tỷ lệ mạch chậm nhóm R và nhóm B khác nhau có ý nghĩa thống kê p<0,05. Tác dụng phụ khác như tụt HA, ngứa, nôn- buồn nôn không có sự khác biệt giữa 2 nhóm có ý nghĩa thống kê.

Kết luận: Sử dụng ropivacaine hoặc bupivacaine cùng liều lượng, nồng độ và thể tích kết hợp sufentanil đều có hiệu quả vô cảm như nhau trong gây tê tủy sống cho phẫu thuật nội soi khớp gối nhưng ropivacaine hiệu quả và an toàn cao hơn.

Từ khoá: gây tê tuỷ sống, phẫu thuật nội soi khớp gối

ABSTRACT :

Duong Thi Thu Thao, Nguyen Ngoc Anh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 86-90

Background: Clinical and experimental studies have shown that the safety of ropivacaine in terms of neural and hemodynamic effects is less than that of bupivacaine.The combination of opioids improves the quality and duration of sensory block due to anesthesia, but does not prolong the duration of motor block.

Objective:To compare the duration of sensory block and motor block, the incident of side effects and complication of the combination of ropivacaine, bupivacaine and the same dose of sufentanil.


Methods: This study is the clinical intervention randomized control group. 54 patients (divided into 2 group, 27 patients each) underwent spinal anesthesia for knee arthroscopy surgery. Group R war received ropivacaine 0.5% 10mg while group B war received bupivacaine 0.5% 10mg and both groups combined sufentanil 5μg. Recording the duration of sensory block and the highest level of that block, the duration of motor block, side effects such as bradycardia, hypotension, pruritus, shivering, nausea, vomiting.

Results: Patients got adequate anesthesia surgery. The duration of sensory block of group R was10.74 ± 2.64 minutes, group B was 14.20 ± 4.39 minutes, meanwhile, the duration of motor block of group R was 110.01±13.52 minutes, group B was 140.93 ± 16.53 minutes with p<0.05. The bradycardia of two group was different which had statistical significance at p<0.05. The similarity side effects (hypotension, pruritus, nausea, vomiting), of two group had statistical significance.

Conclusion: Using ropivacaine or bupivacaine with sufentanil at a same dose, concentration, and volume all have the same insensitive effect on spinal anesthesia for knee arthroscopic surgery, but using ropivacaine is more effective and safe.

Keywords: spinal anesthesia, knee arthroscopy surgery

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF