Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐÁNH GIÁ TỒN DƯ GIÃN CƠ SAU PHẪU THUẬT LỒNG NGỰC

Phạm Văn Đông*, Võ Hữu Ngoan*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sử dụng thuốc giãn cơ trong phẫu thuật là một yếu tố quan trọng trong gây mê cân bằng. Tuy nhiên, tồn dư giãn cơ sau mổ là vấn đề đáng lo ngại vì ảnh hưởng hô hấp, thậm chí là tính mạng bệnh nhân, đặc biệt đối với phẫu thuật lồng ngực có tác động trực tiếp đến các cơ hô hấp phụ. Do đó, việc theo dõi và đánh giá tồn dư giãn cơ bằng máy TOFscan là mục tiêu nghiên cứu của đề tài này.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 158 bệnh nhân phẫu thuật lồng ngực chương trình tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 03 năm 2019, được gây mê toàn diện có sử dụng thuốc giãn cơ rocuronium, dùng thuốc giải giãn cơ neostigmine hoặc sugammadex vào cuối cuộc mổ. Đo mức độ tồn dư giãn cơ trong vòng 05 phút sau khi rút ống nội khí quản.

Kết quả: tỷ lệ tồn dư giãn cơ là 5,1%. Các yếu tố làm tăng nguy cơ tồn dư giãn cơ là bệnh nhân cao tuổi (>60 tuổi) (OR = 5,17), giải giãn cơ với neostigmine chiếm 86% cao hơn sugammadex. Tồn dư giãn cơ làm tăng nguy cơ biến cố hô hấp (OR = 3,17). Tổng liều thuốc giãn cơ sử dụng trong mổ không có liên quan đến tồn dư giãn cơ.

Kết luận: giải giãn cơ với sugammadex có tỷ lệ tồn dư giãn cơ thấp hơn so với neostigmine và tồn dư giãn cơ làm tăng nguy cơ biến cố hô hấp sau mổ.

Từ khóa: tồn dư giãn cơ, giải giãn cơ, biến cố hô hấp

ABSTRACT :

Pham Van Dong, Vo Huu Ngoan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 98-
101

Objectives: Use neuromuscular block in surgery is an important factor to general anesthesia. However, residual neuromuscular block is a concern because of respiratory effects even death, especially thoracic surgery that directly affects the respiratory muscles. Therefore, monitoring and evaluation residual neuromuscular block is the aim of this study.

Methods: A descriptive cross-sectional study done at Cho Ray hospital in December, 2017 to March, 2019. There were 158 cases were enrolled. They are given general anesthesia with rocuronium, reversal of residual neuromuscular block with neostigmine or sugammadex. TOFscan machine measures the rate of residual neuromuscular block within five minutes after extubation.

Results: The rate of residual neuromuscular block was 5.1%. The related factors to residual neuromuscular block were elderly patients (> 60 years old; OR=5.17), reversal of residual neuromuscular block with neostigmine compared to sugammadex, increased postoperative respiratory complications when residual neuromuscular block was present (OR = 3.17). Total dose of rocuronium used during surgery was not related to residual neuromuscular block.


Conclusions: Reversal of residual neuromuscular block with sugammadex had lower rate of residual neuromuscular block than neostigmine (86%) and increased postoperative respiratory complications when residual neuromuscular block was present.

Keywords: residual neuromuscular block, reversal of residual neuromuscular block, postoperative respiratory complications

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF