Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
HIỆU QUẢ GÂY TÊ TỦY SỐNG BẰNG LEVOBUPIVACAINE PHỐI HỢP MORPHINE TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI

Bùi Ngọc Đức*, Bùi Đức Cường*, Ngô Đức Khởi*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Gây tê tủy sống là phương pháp vô cảm được áp dụng phổ biến trong phẫu thuật nội soi khớp gối. Sự phối hợp levobupivacaine và opioids có tác dụng kéo dài thời gian giảm đau, giảm liều thuốc tê mà không làm tăng các tác dụng không mong muốn.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả và tính an toàn của phương pháp gây tê tủy sống với Levobupivacaine phối hợp Morphine trong phẫu thuật nội soi khớp gối.

Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng không mù. 187 bệnh nhân phẫu thuật nội soi khớp gối với gây tê tủy sống. Bệnh nhân được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm; nhóm LM: Levobupivacaine 0,5% 8 mg phối hợp Morphine 100 µg; nhóm LF: Levobupivacaine 0,5% 8 mg phối hợp Fentanyl 20 µg. Hiệu quả giảm đau trong và sau mổ, thời gian ức chế vận động, các tác dụng phụ của phương pháp được đánh giá trong mổ và 24 giờ đầu sau mổ.

Kết quả: Tất cả bệnh nhân đều đạt vô cảm tốt trong mổ. Không có sự khác biệt về hiệu quả giảm đau và ức chế vận động sau mổ giữa hai nhóm. Thời gian giảm đau sau mổ của nhóm nghiên cứu dài hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê: 24,8 ± 2,22 giờ so với 18,1 ± 1,76 giờ. Không có sự khác biệt về tác dụng phụ giữa 2 nhóm nghiên cứu.

Kết luận: Gây tê tủy sống phối hợp Levobupivacaine 0,5% 8 mg và Morphine 100 µg trong phẫu thuật nội soi khớp gối đạt hiệu quả giảm đau tốt, kéo dài thời gian giảm đau sau mổ và không tăng tác dụng phụ.

Từ khóa: gây tê tủy sống, Morphine tê tủy sống, giảm đau sau mổ, phẫu thuật nội soi khớp gối

ABSTRACT :

Bui Ngoc Duc, Bui Duc Cuong, Ngo Duc Khoi
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 111-117

Background: Spinal anesthesia is commonly used in knee arthroscopic surgery. Using levobupivacaine and opioids have a long-lasting effect on pain relief, reducing the dose of anesthetic without increasing unwanted effects.

Objective: To evaluate the efficacy and safety of the spinal anesthesia using Levobupivacaine and Morphine in knee arthroscopic surgery.

Methods: Randomized clinical trial studies with non-blind control groups in 187 patients undergoing knee arthroscopic surgeries under spinal anesthesia. Patients were randomly allocated to two groups; group LM: received levobupivacaine 0.5% 8 mg combined Morphine 100 µg; group LF: received levobupivacaine 0.5% 8 mg combined Fentanyl 20 µg. Effective analgesia during and after surgery, side effects of each method were recorded during operation and within the first 24 hours postoperation.


Results: All of patients got adequate anesthesia for surgery. There were no differences in effective analgesic and inhibiting motor post-surgery between two groups. The duration of completed analgesia was statistically different between 2 groups: 24.8 ± 2.22 hours compare to 18.1 ± 1.76 hours. There were no differences in side effects betweeen 2 groups.

Conclusion: The spinal anesthesia using Levobupivacaine 0.5% 8 mg and Morphine 100 µg for knee arthroscopic surgery was good analgesic effect, prolonged duration of postoperative analgesia and postoperation without increasing side effects.

Key words: spinal anesthesia, intrathecal morphine, postoperative analgesia, knee arthroscopic surgery

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF