Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
NHẬN XÉT TÁC DỤNG GIẢM ĐAU SAU MỔ LẤY THAI CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ CƠ VUÔNG THẮT LƯNG HAI BÊN

Tạ Quang Hùng*, Lê Trọng Bình*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nhận xét tác dụng giảm đau sau mổ lấy thai và các tác dụng không mông muốn của phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng hai bên.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 40 bệnh nhân có chỉ định mổ lấy thai bằng phương pháp gây tê tủy sống. Sau khi kết thúc mổ, bệnh nhân được theo dõi tại phòng hồi tỉnh. Khi bệnh nhân đau, điểm đau VAS vận động ≥ 4, tiến hành gây tê cơ vuông thắt lưng hai bên, sau đó bệnh nhân được theo dõi trong 24h tại các thời điểm (trước khi gây tê, sau gây tê 15 phút, 1h, 6h, 12h, 24h). Trong 24h nếu bệnh nhân đau thì truyền tĩnh mạch perfalgan 1g và voltarel 100mg đặt hậu môn. Ngày tiếp theo cho uống effralgan 500mg 4lần/ngày và voltarel 100mg đặt hậu môn khi VAS ≥ 4.

Kết quả: Thời gian giảm đau sau mổ lấy thai của phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng là 21,57 ± 5,07 giờ, tỷ lệ rất hài lòng và hài lòng của bệnh nhân là 57,5% và 42,5%. Phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng hai bên không ảnh hưởng đến mạch, huyết áp, SpO2 của bệnh nhân và không ghi nhận các tác dụng không mong muốn.

Kết luận: Phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng hai bên là phương pháp gây tê có thể áp dụng để giảm đau sau mổ lấy thai và đem lại sự hài lòng của người bệnh. Thời gian giảm đau sau mổ lấy thai là 21,57 ± 5,07 giờ. Không có tác dụng phụ nào của phương pháp được ghi nhận.

Từ khóa: gây tê cơ vuông thắt lưng, mổ lấy thai, giảm đau sau mổ

ABSTRACT :

Ta Quang Hung, Le Trong Binh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 118-123

Objective: To observe effectiveness of bilateral quadratus lumborum block for postoperative pain after ceasarean section and the adverse effect.

Methods: 40 Patients were indicated caesarean section underwent by spinal anesthesia. After the surgery, the paients were transferred to the recovery room. When the VAS score in movement ≥ 4, bilateral quadratus lumborum block technique was performed. After that, the patients were examined in 24h in period of time (before being performed procedure, after being performed procedure 15 minute, 1h, 6h, 12h, 24h). In 24h, if the patients were pain, VAS score ≥ 4, perfalgan 1g and. In the next days, the patient were used routine effralgan 500mg by oral 4 time per day and diclofenac 100mg rectal suppository was administrated when the VAS score ≥ 4.

Results: Time of postoperative pain of quadratus lumborum block in caesarean section is 21.57 ± 5.07 hours. The rate of satisfied patient is: 57.5 % in very satisfied and 42.5% in satisfied. There is no adverse effect in this procedure and patient’s pulse, blood presure, SpO2 had no change in all period of time after this procedure.


Conclusion: The bilateral quadratus lumborum block can be used to relief pain after caesarean section and all patients were satisfied. Time of postoperative pain of quadratus lumborum block after cesarean section is 21.57±5.07 hours. There is no adverse effect in this study.

Key words: quadratus lumborum block, caesarean section, pain management postoperative

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF