Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
ĐỘNG HỌC NỒNG ĐỘ TRANSAMINASE SAU PHẪU THUẬT CẮT GAN

Nguyễn Thị Ngọc Đào*, Nguyễn Thị Thanh**, Nguyễn Hoàng Bắc*, Doanh Đức Long*

TÓM TẮT :

Mở đầu: Tổn thương tế bào gan sau phẫu thuật được đánh giá bằng nhiều phương pháp khác nhau như: sử dụng chỉ dấu sinh học là nồng độ đỉnh transaminase (AST, ALT), sinh thiết mô để đánh giá chết tế bào hoặc các xét nghiệm khác như iNOS, caspase-3, caspase-8. Tuy nhiên, đặc điểm động học men gan sau phẫu thuật cắt gan và các biến số tương quan độc lập đến nồng độ đỉnh transaminase vẫn chưa được nghiên cứu nhiều.

Mục tiêu: Xác định nồng độ đỉnh AST, ALT, động học nồng độ AST, ALT sau phẫu thuật cắt gan và các biến số tương quan đến nồng độ AST, ALT sau phẫu thuật.

Đối tượng – phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 124 bệnh nhân tri qua phẫu thuật cắt gan. Tiêu chí nghiên cứu chính: Nồng độ đỉnh ALT, AST sau phẫu thuật. Tiêu chí nghiên cứu phụ: (1) động học nồng độ AST, ALT sau phẫu thuật; (2) Xác định các biến số tương quan độc lập đến nồng độ đỉnh AST, ALT sau phẫu thuật bằng phân tích hồi qui đa biến.

Kết quả: Tuổi trung bình 53,9 ± 7,8 tuổi, 50% bệnh nhân trãi qua phẫu thuật cắt gan lớn với thời gian gây mê trung bình 256,5 ± 88,5 phút. Trung vị nồng độ ALT đỉnh 287 U/L, 69% ngày 1, nồng độ ALT giảm về giá trị trước phẫu thuật vào ngày 5. Trung vị nồng độ  AST đỉnh 322, 77% ngày 1, nồng độ AST giảm về gần giá trị trước phẫu thuật vào ngày 5. Nồng độ đỉnh AST và ALT có tương quan với  thời gian gây mê (AST: r=0,52, p<0,001 và ALT: r=0,52, p<0,001), thời gian phẫu thuật (AST: r=0,53, p<0,001 và ALT: r=0,54, p<0,001) và lượng máu mất (AST: r=0,53, p<0,001 và ALT: r=0,53, p<0,001). Phân tích đa biến cho thấy thời gian gây mê, thời gian phẫu thuật và lượng máu mất không là biến số tương quan độc lập với nồng độ đỉnh AST, ALT.

Kết luận: Nồng độ AST, ALT đạt đỉnh vào ngày thứ 1 sau phẫu thuật, giảm dần và quay về giá trị trước phẫu thuật vào ngày thứ 5. Thời gian gây mê, thời gian phẫu thuật, lượng máu mất có tương quan nhưng không phải là biến số tương quan độc lập đến nồng độ đỉnh AST, ALT.

Từ khóa:nồng độ AST, ALT sau phẫu thuật, phẫu thuật cắt gan

ABSTRACT :

Nguyen Thi Ngoc Dao, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Hoang Bac, Doanh Duc Long
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 124-129

Background: Postoperative hepatocellular injury after hepatectomy are evaluated by several methods such as: peak concentration of transaminase (AST, ALT), apoptosis evaluated by hepatic biopsyis or tests iNOS, caspase-3, caspase-8. However, we have still lacked in the scientific evidence about postoperative change of transaminase concentration and independent predictors of postoperative peak concentration.

Objectives: Monitor postoperative change of transaminase concentration and multivariable regression models were used to identify independent predictors of postoperative peak concentration.


Methods: Cross-sectional study, 142 patients underwent hepatectomy. Primary outcome: Postoperative serum transaminase concentration during hospitalization. Secondary outcomes: Multivariable regression models were used to identify independent predictors of postoperative peak concentration.

Results: Mean of age was 53.9 ± 7.8 years old, major hepatectomy was 50% and duration of anesthesia was 256.5 ± 88.5 minutes Median of peak transaminase levels were 287 U/L, 69% at postoperative day 1 for ALT and 322, 77% at postoperative day 1 for AST. Peak concentration  of AST, ALT was correlated with  duration of anesthesia (AST: r=0.52, p<0.001; ALT: r=0.52, p<0.001), duration of surgery (AST: r=0.53, p<0.001; ALT: r=0.54, p<0.001) and blood loss (AST: r=0.53, p<0.001; ALT: r=0.53, p<0.001). Multivariable regression models were shown that none of them was independent predictor.

Conclusions: Postoperative concentration of AST, ALT reached peak at postoperative day 1 and gradually decreased to preoperative values at postoperative day 5. Duration of anesthesia, duration of surgery and blood loss were correlated, but neither duration of anesthesia, or duration of surgery, or blood loss was independent predictor of postoperative peak concentration of AST, ALT.

Keywords: postoperative concentration of ASL, ALT, hepatectomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF