Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
HIỆU QUẢ CỦA KỸ THUẬT GÂY TÊ TAP BLOCK DƯỚI SIÊU ÂM SAU PHẪU THUẬT PHỤC HỒI THÀNH BẸN

Dương Thị Ngọc Huyền*, Nguyễn Văn Chinh**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Đau sau phẫu thuật phục hồi thành bẹn ngày càng phổ biến. Vấn đề tối ưu giảm đau sau phẫu thuật vẫn còn nhiều tranh cãi. Kỹ thuật TAP block là gây tê qua các lớp cân cơ bụng, có hiệu quả giảm đau phúc mạc thành cũng như da và cơ thành bụng trước. Đây là phương pháp phù hợp giảm đau cho bệnh nhân sau phẫu thuật phục hồi thành bẹn.

Phương pháp nghiên cứu: 60 bệnh nhân được phẫu thuật phục hồi thành bẹn tại bệnh viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh được chọn ngẫu nhiên vào nhóm TAP block (n = 30) thực hiện TAP block dưới hướng dẫn của siêu âm với 20 ml levobupivacaine 0,25% và nhóm chứng (n = 30). Tất cả bệnh nhân được giảm đau sau mổ với paracetamol và morphine cứu hộ tiêm tĩnh mạch. Đánh giá điểm đau VAS khi nghỉ và khi vận động, tỷ lệ bệnh nhân cần thêm giảm đau trong 24 giờ giữa 2 nhóm.

Kết quả: So sánh nhóm TAP (n=30) và nhóm chứng (n=30), trung vị điểm VAS khi nghỉ và vận động của nhóm chứng cao hơn so với nhóm TAP. Tỷ lệ bệnh nhân cần thêm giảm đau trong 24 giờ sau mổ ở nhóm TAP block là 33,3 %, nhóm chứng là 66,7 %, p = 0,01. Trung vị liều morphine trong 24 giờ đầu sau mổ ở nhóm TAP block là 0 mg (0 – 2 mg) ít hơn so với nhóm chứng là 2 ± 1,7 mg, p = 0,001. Không ghi nhận tai biến liên quan kỹ thuật gây tê.

Kết luận: TAP block làm giảm tỷ lệ bệnh nhân cần thêm giảm đau và giảm nhu cần sử dụng morphine trong 24 giờ sau mổ.

Từ khóa: phẫu thuật phục hồi thành bẹn

ABSTRACT :

Duong Thi Ngoc Huyen, Nguyen Van Chinh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019:
130-136

Objective: Pain following inguinal hernia repair is a common problem. Optimal analgesia remains controversial. The transverse abdominis plane (TAP) blocks provides effective analgesisa to the partial peritoneum as well as the skin and muscles of the anterior abdominal wall. It is a suitable method for postoperative analgesia in patients undergoing inguinal hernia repair.

Method: Sixty patients undergoing inguinal hernia repair at Ho Chi Minh University Medical Center were randomized into group TAP block with 20 ml levobupivacaine 0.25% (n = 30) and control group (n=30). All patients received a general pain relief regimen included paracetamol and morphine analgesia. Evaluation of VAS scores during rest and movements, the prevalence of patients requiring additional pain relief in 24 hours between the two groups.


Results: Compared to the TAP group (n = 30) and the control group (n = 30), the median of VAS scores during rest and movements were higher in the control group than in the TAP group. The prevalence of patients requiring analgesia in the 24 hours postoperatively in the TAP block group was 33.3%, the control group was 66.7% (p = 0.01). Median morphine level in the first 24 hours postoperatively in the TAP block group was 0 mg (0 - 2 mg) less than the control group 2 ± 1.7 mg, (p = 0.001). There were no complications related to anesthesia.

Conclusion: TAP block reduces the rate of patients requiring additional analgesia and reduces the need for morphine for 24 hours postoperatively.

Keywords: inguinal hernia

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF