Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
DÃN CƠ TỒN DƯ SAU PHẪU THUẬT TRÊN NGƯỜI CAO TUỔI

Huỳnh Thị Mai Phương*, Nguyễn Thị Quý**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Dãn cơ tồn dư sau phẫu thuật, được định nghĩa khi tỉ số kích thích chuỗi bốn nhỏ hơn 0,9, là một vấn đề thường gặp ở đơn vị chăm sóc hậu phẫu. Tuổi là một yếu tố nguy cơ của dãn cơ tồn dư.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ dãn cơ tồn dư sau phẫu thuật, tỉ lệ biến cố hô hấp tại phòng hồi tỉnh và mối liên hệ giữa dãn cơ tồn dư với biến cố hô hấp trên người cao tuổi.

Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang được thực hiện trên 94 bệnh nhân phẫu thuật nội soi cắt túi mật chương trình. Tỉ số kích thích chuỗi bốn được đo tại thời điểm rút nội khí quản. Sau khi rút nội khí quản, bệnh nhân được theo dõi biến cố hô hấp trong suốt thời gian ở đơn vị chăm sóc hậu phẫu.

Kết quả: Tỉ lệ dãn cơ tồn dư sau phẫu thuật tại thời điểm rút nội khí quản là 36,17%. Tỉ lệ biến cố hô hấp tại phòng hồi tỉnh là 14,89%, thường gặp nhất là giảm oxy máu (SpO2 < 93%) và thở nhanh > 20 lần/phút. Tất cả bệnh nhân có biến cố hô hấp sau phẫu thuật đều có dãn cơ tồn dư tại thời điểm rút nội khí quản. Không có bệnh nhân nào phải đặt lại nội khí quản. Yếu tố nguy cơ của dãn cơ tồn dư tại thời điểm rút nội khí quản bao gồm tuổi trên 70 (OR =19,11, 95% CI (3,96 – 92,29), p < 0,05), mức độ dãn cơ tại thời điểm hóa giải tỉ số kích thích chuỗi bốn ≤ 0,5 (OR = 8,81, 95% CI (1,67 – 46,39), p = 0,01).

Kết luận: Dãn cơ tồn dư sau phẫu thuật là một vấn đề quan trọng trên người cao tuổi. Theo dõi chức năng thần kinh cơ là bắt buộc và hóa giải dãn cơ phải được thực hiện sau gây mê cân bằng có sử dụng thuốc dãn cơ.

Từ khóa: dãn cơ tồn dư, người cao tuổi, rocuronium, tỉ số kích thích chuỗi bốn

ABSTRACT :

Huynh Thi Mai Phuong, Nguyen Thi Quy
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 145-151

Background: Postoperative residual neuromuscular block (PRNB), defined as a train-of-four (TOF) ratio less than 0.9, remains a common problem in the postanesthesia care unit (PACU). The geriatric patient may result in an increased risk for PRNB.

Objectives: To determine the incidence of PRNB and respiratory events in the PACU and to examine the association between residual neuromuscular blockade and respiratory events in the elderly.

Methods: A prospective descriptive study of 94 patients having general anesthesia for elective laparoscopic cholecystectomy. Immediately before tracheal extubation, TOF ratios were measured. After tracheal extubation, patients were examined for adverse respiratory events during PACU time.


Results: The incidence of PRNB was 36.17% at the time of tracheal extubation. The incidence of postoperative respiratory events was 14.89% in which, hypoxemia (SpO2 < 93%) and respiratory rate > 20 breaths per minute were most common. All of these had PRNB at the time of extubation. No case required reintubation. The independent factors of PRNB at the time of extubation include age over 70 (OR =19.11, 95% CI (3.96 – 92.29), p < 0.05), and neuromuscular function at the time of reversal TOF ≤ 0.5 (OR = 8.81, 95% CI (1.67 – 46.39), p = 0.01).

Conclusion: Residual paralysis remains a major problem in geriatric clinical anaesthesia. Neuromuscular function monitoring is obligatory, and pharmacological reversal of relaxation should be advised in geriatric patients after using relaxants for general anaesthesia.

Keywords: residual neuromuscular blockade, the elderly, rocuronium, train-of-four ratio

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF