Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 4
CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH DÒ ĐỘNG MẠCH VÀNH

Nguyễn Tuấn Vũ*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Nghiên cứu giá trị của chụp cắt lớp vi tính đa dãy (CCLVTĐD) trong chẩn đoán bệnh Dò động mạch vành (DĐMV).

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu, cắt ngang, mô tả ở bệnh nhân dò động mạch, có đủ kết quả siêu âm tim (SAT) và CCLVTĐD.

Kết quả: Nghiên cứu 48 bệnh nhân được chụp động mạch vành bằng kỹ thuật CCLVTĐD, với cản quang tiêm tĩnh mạch tại Trung Tâm Y Khoa MEDIC TP. Hồ Chí Minh từ tháng 10/2006, cho thấy CCLVTĐD an toàn để phát hiện các trường hợp dò động mạch vành, xác định vị trí dò, kích thước lỗ dò cũng như toàn bộ đường đi của ĐMV trước khị Can thiệp hoặc Phẫu thuật. Dò ĐMV phải vào thất phải hoặc nhĩ phải là dạng thường gặp nhất, tiếp theo là dò ĐMV phải vào động mạch phổi. ĐMV bị dò dãn to và ngoằn ngoèo. Tuy CCLVTĐD không cho thấy dòng xoáy trong buồng tim như siêu âm tim, nhưng cho thấy trực tiếp sự thông nối giữa ĐMV với buồng tim và toàn bộ đường đi của ĐMV.

Kết luận: Như vậy, CCLVTĐD với kỹ thuật tái tạo 2 chiều theo đường cong và kỹ thuật tái tạo thể tích 3 chiều cùng với Siêu âm tim là các phương pháp chẩn đoán không xâm lấn, cung cấp những thông tin quan trọng cho những trường hợp dò ĐMV, tối ưu hóa chẩn đoán, nhất là những trường hợp dò phức tạp có mạch vành dãn to ngoằn ngoèo.

Từ khóa: dò động mạch vành, chụp cắt lớp đa dãy (CCLVTĐD)

ABSTRACT :

Nguyen Tuan Vu * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 4 - 2019: 152-156

Objectives: To study the values of Multi Slice Computed Tomography (MSCT) in diagnosis of Coronary Arterial Fistula.

Method: Retrospective, cross-sectional and descriptive Study of patients with Coronary Artery Fistula.

Results: Study of 48 patients by cardiac MSCT with  Ultravist  IV since October 2006 in MEDIC HCMC shows MSCT is the safe method for detecting coronary arterial fistula, determining the site, assessing the size of connection as well as imaging anatomical relation and  the whole way of  coronary vessel in 3 D view prior to interventional cardiac catheterization or surgery.Fistula from RCA into RV or RA are the most frequent malformation, then connection between RCA and PA.The coronary artery is dilated and elongated. MSCT does not present the intra-cardiac turbulent flow as Echocardiography, but this non-invasive technique shows directly the connection between coronary artery and cardiac chambers and the distorsion of vessels.

Conclusion: So MSCT and Echocardiography are non-invasive methods that provide the important informations of Coronary Arterial Fistula, optimize the diagnosis especially in case of distorted and dilated vessels.


Key words: coronary arterial fistula, multi slice computed tomography

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF