Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
GIÁ TRỊ CỦA BẠCH CẦU HẠT NON TRONG CHẨN ĐOÁN NHIỄM KHUẨN HUYẾT

Nguyễn Khánh Hà*, Nguyễn Thị Băng Sương**, Văn Thị Hạnh Đan*, Nguyễn Thanh Bình*, Lê Minh Khôi*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Chẩn đoán sớm và điều trị phù hợp NKH đóng vai trò quan trọng trong cải thiện tỷ lệ tử vong, giảm biến chứng và chi phí điều trị. Một số công trình nghiên cứu đã cho thấy bạch cầu hạt non tăng đáng kể ở những bệnh nhân NKH và có giá trị trong chẩn đoán sớm NKH.

Mục tiêu: Nghiên cứu giá trị của bạch cầu hạt non trong máu ngoại biên trong chẩn đoán và tiên đoán dự hậu NKH ở bệnh nhân hồi sức.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018 tại BV Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Nhóm NKH là nhóm bệnh nhân nằm tại khoa Hồi sức tích cực được chẩn đoán xác định NKH theo SEPSIS-3. Nhóm SIRS gồm các bệnh nhân phẫu thuật tim hở không có nhiễm trùng. Nhóm chứng gồm những người đi khám sức khỏe định kỳ và không mắc bệnh.

Kết quả: Nghiên cứu thu nhận được 123 người ở nhóm chứng, 120 BN NKH và 120 BN nhóm SIRS. Tỷ lệ phần trăm BC non trong máu ngoại biên (IG%) chẩn đoán phân biệt rất tốt giữa BN NKH và người khỏe mạnh (auROC = 0,928; KTC 95%: 0,891-0,966). Đặc biệt, IG% là chỉ số bạch cầu ngoại biên tốt nhất trong chẩn đoán phân biệt NKH và SIRS đơn thuần (auROC = 0,802; KTC 95%: 0,743-0,861). Ngoài ra, IG% tăng cao ở thời điểm chẩn đoán NKH có liên quan với tỷ lệ tử vong cao ở BN NKH: IG% trung vị ở nhóm tử vong và không tử vong lần lượt là 2,4% và 1,5% (p = 0,034).

Kết luận. Bạch cầu hạt non trong máu ngoại biên có giá trị trong chẩn đoán bệnh nhân NKH/sốc NKH và có thể có giá trị tiên lượng tử vong ở nhóm bệnh nhân này.

Từ khóa: nhiễm khuẩn huyết, bạch cầu non, hội chứng đáp ứng viêm hệ thống.

ABSTRACT :

Nguyen Khanh Ha, Nguyen Thi Bang Sương, Van Thi Hanh Dan, Nguyen Thanh Binh, Le Minh Khoi
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019: 32-38

Background: Prompt diagnosis and management of sepsis play an important role in improving mortality, reducing complications and therapeutic costs. Some studies have showed that immature granulocytes in peripheral blood increases significantly and might be useful in early detection of sepsis.

Objectives: The study was conducted to evaluate the clinical value of changes in immature granulocytes in diagnosis and prediction of septic patients in intensive care units.

Method: Observational prospectivestudy from Oct. 2017 to Oct. 2018 at the University Medical Center, Ho Chi Minh city. Three groups of individuals were recruited into the study including: septic patients (according to SEPSIS-3 criteria) at intensive care unit; patients underwent open heart surgery without any manifestation of infection serving as SIRS group; and control group comprised of healthy people underwent regular check-up.

 


Results: There were 123 controls, 120 septic patients and 120 SIRS patients recruited. Percentage of immature granulocytes (IG%) in peripheral blood showed excellent power in distinguishing septic patients from controls (auROC = 0.928; 95%CI: 0.891-0.966). In particular, IG% proved to be the best index of peripheral WBC in distinguishing septic patients from SIRS patients (auROC = 0.802; 95%CI: 0.743-0.861). In addition, higher value of IG% at the time of diagnosis of sepsis was associated with higher mortality in septic patients: median IG% was of 2.4% and 1.5% (p = 0.034) in non-survivals and survivals, respectively.

Conclusions: Immature granulocytes in peripheral blood showed usefulness in diagnosis sepsis and septic shock in patients treated in intensive care units and might have a predictive value of mortality in septic patients.

Keywords: sepsis, immature granulocytes, systemic inflammatory response syndrome

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF