Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
TỶ LỆ THỰC HÀNH ĐÚNG KỸ THUẬT ÉP TIM NGOÀI LỒNG NGỰC, SỐC ĐIỆN KHỬ RUNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC BÁC SĨ TRẺ TẠI MỘT BỆNH VIỆN THỰC HÀNH

Tôn Thanh Trà*, Phạm Thị Ngọc Thảo**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện khử rung là hai kỹ thuật cơ bản trong hồi sinh tim phổi. Nhận diện sớm bệnh nhân, thực hiện kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực đúng và sốc điện khử rung sớm giúp cải thiện tỷ lệ sống còn ở bệnh nhân ngưng tim.

Mục tiêu nghiên cứu: Nhằm xác định tỷ lệ thực hành đúng kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung và các yếu tố liên quan ở các bác sĩ có thâm niên công tác dưới 5 năm tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thực hiện nghiên cứu quan sát, cắt ngang mô tả. Các bác sĩ tham gia Hội thi bác sĩ trẻ chuyên đề Cấp cứu năm 2018.

Kết quả: Có 189 bác sĩ được đưa vào phân tích. Tuổi trung bình là 30,2 ± 3,8 tuổi. Tỷ lệ thực hành đúng các bước trong kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực là 97,4%. Tỷ lệ thực hiện đúng các thao tác sốc điện khử rung cao nhất là 94,2%. Phân tích hồi quy đa biến cho thấy các bác sĩ công tác ở khối nội, hồi sức cấp cứu có tỷ lệ thực hành đúng kỹ thuật sốc điện khử rung cao hơn các bác sĩ công tác trong lĩnh vực khác (p = 0,027).

Kết luận: Vẫn còn một tỷ lệ nhỏ các bác sĩ chưa thực hành đúng kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện khử rung. Lĩnh vực công tác là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thực hiện đúng kỹ thuật sốc điện khử rung của các bác sĩ trẻ.

Từ khóa: ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung, bác sĩ trẻ

ABSTRACT :

Ton Thanh Tra, Pham Thi Ngoc Thao
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019: 46-50

Background: Chest compression and cardiac defibrillation are the basic techniques in cardiac pulmonary resuscitation. Early diagnosis, good quality of chest compression and early defibrillation are the most important factors to improve the survival.

Objectives: Was to identify the appropriate rates of chest compression, cardiac defibrillation and related factors in young doctors at a tertiary teaching hospital.

Methods: A cross sectional observational study was done at Cho Ray hospital. Young doctors who have under 5-year experiences were enrolled. During the annual examination, two techniques were tested in manikin and evaluated by two examiners.

*Bệnh viện Chợ Rẫy                         **Bộ môn Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc, Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: TS.BS. Tôn Thanh Trà         ĐT: 0903673451 Email: tonthanhtra@yahoo.com


Results: There were 189 doctors enrolled. The mean age was 30.2 ± 3.8 years old. The appropriate rate of chest compression was 97.4%. The highest appropriate rate in cardiac defibrillation was 94.2% at energy selection. In multivariable logistic analysis showed that practical department was related factor to cardiac defibrillation appropriate rate. Doctors who work in Internal departments, Emergency, Critical care departments had higher appropriate rate of cardiac defibrillation than who work in the other clinical departments (p =0.027).

Conclusions: There was still a low inappropriate rate in chest compression and cardiac defibrillation. The clinical department was a related factor to cardiac defibrillation in young doctors.

Keywords: chest compression, cardiac defibrillation, young doctors

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF