Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
KHẢO SÁT MỐI LIÊN QUAN GIỮA TỶ LỆ TỬ VONG VÀ NỒNG ĐỘ ION Ca2+ MÁU Ở BỆNH NHÂN SỐC CHẤN THƯƠNG DO MẤT MÁU TẠI KHOA CẤP CỨU

Nguyễn Vinh Anh*; Phạm Văn Đông**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Ở bệnh nhân chấn thương nặng/sốc chấn thương, tử vong sớm trong 24 giờ đầu do chảy máu không kiểm soát được chiếm đa số từ 33 đến 56%. Nhiều yếu tố có liên quan đến tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân sốc chấn thương, như: tuổi; điểm ISS; lactate máu; chỉ số kiềm dư (BE); toan máu; rối loạn đông máu; truyền máu khối lượng lớn. Ion Ca2+ máu có vai trò trong nhiều quá trình quan trọng trong cơ thể. Giảm ion Ca2+ máu đã được ghi nhận xuất hiện sớm ở bệnh nhân sốc chấn thương, trước khi được truyền máu và có liên quan đến dự hậu.

Mục tiêu: Xác định nồng độ ion Ca2+ máu ở bệnh nhân sốc chấn thương do mất máu tại thời điểm nhập khoa Cấp cứu, trước khi truyền máu; Khảo sát mối liên quan giữa nồng độ ion Ca2+ máu ban đầu với tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân sốc chấn thương do mất máu.

Đối tượng - Phương pháp: Bệnh nhân ≥ 16 tuổi, chấn thương trong vòng 24 giờ, chưa truyền máu, nhập khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, có sốc mất máu với huyết áp tâm thu < 90mmHg hoặc lactat máu > 2mmol/L. Phương pháp là cắt ngang mô tả tiến cứu. Thời gian và địa điểm: Từ tháng 11/2017 đến tháng 06/2018, tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Phương tiện nghiên cứu: máy i-STAT®-Abbott Point of Care Inc.

Kết quả: Có 211 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu. Điểm ISS trung vị là 31,2 điểm. Tỷ lệ tử vong chung trong nghiên cứu là 18%, tử vong trong 24 giờ đầu chiếm 76,3% các trường hợp. Nồng độ ion Ca2+ trung vị là 0,99 mmol/L, với 86,8% bệnh nhân có ion Ca2+ giảm tại thời điểm nhập viện, trong đó giảm ion Ca2+ nặng (< 0,9 mmol/L) chiếm 28,4%. Tỷ lệ tử vong lần lượt ở các nhóm có nồng độ ion Ca2+ bình thường, giảm nhẹ và giảm nặng là 0%, 4,9% và 55% (p<0,01). Nồng độ ion Ca2+ khác biệt có ý nghĩa trong nhóm tử vong sớm (0,69 mmol/L so với 1,04 mmol/L, p=0,016). Ở ngưỡng cắt là ≤ 0,8mmol/L, ion Ca2+ máu có khả năng dự đoán tử vong sơm với độ đặc hiệu là 62,5%, độ nhạy là 95,45%, AUC/ROC = 0,776 (p=0,0096).

Kết luận: Giảm ion Ca2+ xuất hiện sớm và với tỉ lệ cao trong giai đoạn đầu của sốc chấn thương do mất máu. Giảm ion Ca2+ nặng liên quan có ý nghĩa đến tỉ lệ tử vong sớm trong 24 giờ đầu. Ở ngưỡng cắt ≤ 0,8mmol/L, ion Ca2+ máu có khả năng dự đoán tử vong sơm với độ nhạy cao.

Từ khóa: ion Ca2+; sốc chấn thương; sốc mất máu

ABSTRACT :

Nguyen Vinh Anh, Pham Van Đong
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019: 51-57

*Bộ môn Hồi sức Cấp cứu Chống độc, Đại học Y Dược TP. HCM

**Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy

Tác giả liên lạc: Ths. Bs Nguyễn Vinh Anh                                ĐT: 0902309875                 Email: vinhanh2309@gmail.com


Background: In traumatic shock or major trauma patients, the majority of early deaths, within the first 24 hours after admission, is 33-56% from uncontrolled massive bleeding. Plushier factors have been identified to be responsible for this mortality, such as: age, ISS, blood lactate, BE, acidosis, coagulopathy, massive blood transfusion. Blood ionized calcium plays an important role in multiple process of hemostasis and organ functions. Low ionized calcium level has been recognized to appear early in the course of traumatic shock, before blood transfusion and is associated with bad outcomes.

Objectives: To identify the blood level of ionized calcium in patients with hemorrhagic traumatic shock by the time of emergency department admission, before any blood transfusion; To identify the relationship between the ionized calcium level and the mortality in hemorrhagic traumatic shock patients.

Methods: Patients ≥ 16 year-of-age, trauma within 24 hours, have not received any blood products, admitted to the Emergency Department of Choray Hospital in hemorrhagic traumatic shock state, identified by systolic blood pressure < 90mmHg or lactatemia > 2mmol/L.: prospective descriptive cross-sectional study, from November/2017 to June/2018. Material: Blood Gas Analyzer i-STAT®-Abbott Point of Care Inc.

Results: There were 211 patients included in this study, with median ISS of 31.2 points. The general mortality rate was 18%, in which the mortality in the first 24 hours occupied 76.3% of all death incidences. The median Ca2+ was level in this study was 0.99 mmol/L, with 86.8% patients with low ionized Ca2+ at admission, in which severe reduction (Ca2+< 0.9 mmol/L) was seen in 28.4%. Mortality rate in subgroups according to ionized calcium level are: normal, 0%; low (4.9%) and severe reduced (55%), (p<0.01). The level of Ca2+ was different significantly in early death subgroup (0.69 mmol/L vs 1.04 mmol/L, p=0.016). With the cutoff at ≤ 0.8mmol/L, ionized calcium level has the predictable power for early mortality with specificity of 62.5%, sensitivity of 95.45%, AUC/ROC = 0.776 (p=0.0096).

Conclusion: Low ionized calcium level appeared early and at high incidence in the first phase of hemorrhagic traumatic shock. Severe reduced ionized calcium level was significantly associated with high mortality in the first 24 hours after trauma. With the cut-off at ≤ 0.8mmol/L, ionized calcium level has the predictable power for early mortality with high sensitivity.

Keywords: Ionized Calcium; traumatic shock; hemorrhagic shock

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF