Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
KHẢO SÁT GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG NẶNG CỦA NỒNG ĐỘ NT-PROBNP TRONG HỘI CHỨNG NGUY KỊCH HÔ HẤP CẤP

Huỳnh Thị Kim Nga*, Phạm Thị Ngọc Thảo*

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Bệnh nhân hội chứng nguy kịch hô hấp cấp (ARDS) với những xáo trộn tim phổi phức tạp, bao gồm tình trạng căng dãn thất phải và phù phổi không do tim có thể làm thay đổi nồng độ peptide natri lợi niệu tiết ra từ tim. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm khảo sát sự tương quan giữa giá trị peptide natri lợi niệu chuỗi tận (NT-proBNP) với độ nặng của bệnh cũng như khả năng tiên lượng nặng của dấu ấn sinh học này trên bệnh cảnh ARDS.

Đối tượng - Phương pháp: Những bệnh nhân ≥ 18 tuổi được chẩn đoán hội chứng nguy kịch hô hấp cấpnhập khoa Hồi sức tích cực BV Chợ Rẫy từ tháng 9/2017 đến tháng 5/2018 và được định lượng nồng độ NT-Pro BNP huyết thanh trong 48 giờ đầu từ lúc khởi phát. Thiết kế nghiên cứu: Quan sát tiến cứu, cắt ngang, phân tích, không can thiệp. Xử lí số liệu bằng phần mềm Stata 16.0.

Kết quả: Có 60 bệnh nhân ARDS thỏa tiêu chuẩn Berlin được đưa vào nghiên cứu: 15 bệnh nhân mức độ nhẹ, 29 bệnh nhân mức độ trung bình và 16 bệnh nhân nặng. Các đối tượng nghiên cứu được chia thành 2 nhóm theo kết cục tử vong hay sống sót ra khỏi ICU. Dân số nghiên cứucó tuổi trung vị là 49,5 (khoảng tứ phân vị (KTPV) 34,5-61) tuổi;tỉ lệ tử vong chung là 56,7%; điểm APACHE II trung bình là 20,9 ± 6,4;điểm SOFAlà 9,5 ± 4,4; tỉ lệ sốc nhiễm khuẩn là 38,3%; tỉ lệ suy đa tạng là 76,7%.Nồng độ NT-ProBNP ở nhóm tử vong là 1236 (488,9-3579) pmol/L cao hơn có ý nghĩa so với nhóm sống sót (p <0,01).Nồng độ NT-ProBNP không tương quan với các mức độ nặng ARDS (khi phân độ theo tiêu chuẩn Berlin) nhưng có giá trị tiên lượng tử vong ARDS với diện tích dưới đường cong là 0,73 (KTC95% 0,6-0,85) p=0,011 (độ nhạy 76,5%; độ đặc hiệu 53,8%). Với ngưỡng cắt nồng độ NT-ProBNP trên 488,3 pmol/L gia tăng nguy cơ tử vong với OR = 3,79 (KTC95% 1,25-11,45; p = 0,018).

Kết luận: Nồng độ NT-ProBNP trong vòng 48 giờ đầu khởi phát ARDS có khả năng tiên lượng tử vong.

Từ khóa: hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, giá trị tiên lượng, nồng độ NT-ProBNP

ABSTRACT :

Huynh Thi Kim Nga, Pham Thi Ngoc Thao
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019: 58-63

Objective: Patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS) may suffer from profound cardiac and pulmonary derangement, including right ventricular strain and non-cardiogenic pulmonary edema, which may potentially alter the concentration of cardiac natriuretic peptides. Our study aimed to determine whether N-terminal probrain natriuretic peptide (NT-ProBNP) will increased correlated with the severity of the syndrome and the potential utility of this biomarker for prognosis in ARDS situation.

* Bộ môn Hồi sức cấp cứu và Chống độc, ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Tác giả liên lạc: PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo                         ĐT: 0903628016 Email: thacrh10@yahoo.com


Patients-Methods: From September 2017 to May 2018, adult patient with acute respiratory distress syndrome, admitted to Intensive Care Unit of ChoRay hospital, whom had their serum NT-ProBNP measured within 48 hours of ARDS onset. Design: prospective, cross-sectional observation, non-intervention study. Statistical analyses were performed using STATA software, version 16.0.

Result: There were 60 patients met the Berlin criteria for ARDS was enrolled: 15 were classified as mild, 29 as moderate and 16 as servere. The objects were separate into 2 groups follow observative results survivors or non-survivors when discharged from ICU. The median age was 49.5 (interquartile range (IQR) 34.5-61); the ICU mortality rate was 56.7%; mean APACHE II scores were 20.9 ± 6.4; SOFA scores were 9.5 ± 4.4; septic shock rate was 38.3%; multi organs dysfunction rate was 76.7%. The median level of NT-ProBNP in non-survivors was 1236 (IQR, 488.9-3579) pmol/L significantly higher among survivors (p<0.01). The level of NT-ProBNP was not correlated with the severity of ARDS (base on Berline criteria) but able to predicted the mortality of ARDS patients with area under the curve (AUC) was 0.73 (95% CI: 0.6-0.85) p=0.011 (which had 76.5% sensitivity and 53.8% specificity). The presence of NT-ProBNP level above the cut point 488.3 pmol/L was significantly associated with increased odds of mortality, with an odds ratio of 3,79 (95% CI 1.25-11.45; p = 0.018).

Conclusion: NT-proBNP was associated with poor outcomes for patients with ARDS, and its level predicted mortality.

Keywords: acute respiratory distress syndrome, prognosis, N-terminal pro-BNP

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF