Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG TRÊN BỆNH NHÂN OXY HÓA MÁU QUA MÀNG NGOÀI CƠ THỂ BẰNG PHƯƠNG THỨC TĨNH MẠCH - ĐỘNG MẠCH

Nguyễn Bá Duy*, Trần Thanh Linh*, Phan Thị Xuân*, Nguyễn Lý Minh Duy*, Phạm Thị Ngọc Thảo**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể bằng phương thức tĩnh mạch-động mạch (VA-ECMO) hỗ trợ chức năng tuần hoàn và một phần chức năng hô hấp là phương pháp điều trị cứu mạng ở những bệnh nhân suy tuần hoàn và/hoặc suy hô hấp cấp không đáp ứng với điều trị thường quy. Tại Việt Nam, chưa có nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tiên lượng tử vong và xây dựng các mô hình tiên lượng trên bệnh nhân VA-ECMO.

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả điều trị. Xác định các yếu tố độc lập tiên lượng tử vong và xây dựng mô hình tiên lượng ở bệnh nhân VA-ECMO.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu quan sát, hồi cứu và tiến cứu. Bệnh nhân được thực hiện VA-ECMO tại khoa Hồi sức tích cực (HSTC) bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 01/2017 đến tháng 07/2018.

Kết quả: Có 60 bệnh nhân điều trị bằng phương pháp VA-ECMO được đưa vào nghiên cứu. Tuổi trung bình là 28,7, giới tính nam chiếm 51,7%. Điểm APACHE II và SOFA lần lượt là 22,4 (16 -27) và 11,03 (8 -14). 23,3% bệnh nhân có ngưng tim trước ECMO với thời gian ngưng tim trung vị là 3,4 phút. Tỷ lệ cai ECMO thành công là 80%, tỷ lệ sống cho đến khi xuất viện là 66,7%. Điểm APACHE II (OR 0,8, KTC 95% 0,71-0,91, p=0,03), nồng độ Lactate trong máu động mạch trước ECMO (OR 0,85, KTC95% 0,76-0,96, p=0,04) và 6 giờ sau ECMO (OR 0,88, KTC95% 0,78-0,96, p=0,03), thời gian nằm khoa HSTC (OR 1,08, KTC 95% 1,02-1,17, p=0,03) là những yếu tố độc lập tiên lượng tử vong. Mô hình gồm 3 yếu tố điểm APACHE II, nồng độ Lactate trước ECMO và sau 6 giờ ECMO có diện tích dưới đòng cong AUROC=0,847, KTC 95% (0,752 – 0,948) trong tiên đoán tử vong ở bệnh nhân VA-ECMO.

Kết luận: VA-ECMO là phương pháp điều trị, hỗ trợ hiệu quả, cứu sống các bệnh nhân có tình trạng suy chức năng tuần hoàn và/hoặc hô hấp nghiêm trọng. Mô hình gồm 3 yếu tố điểm APACHE II, nồng độ Lactate trước ECMO và sau 6 giờ ECMO có độ tin cậy trong tiên lượng tử vong ở bệnh nhân VA-ECMO.

Từ khóa: Oxy hóa qua màng ngoài cơ thể phương thức tĩnh mạch-động mạch (VA-ECMO), suy tuần hoàn, APACHE II, Lactate, mô hình tiên lượng.

ABSTRACT :

Nguyen Ba Duy, Tran Thanh Linh, Phan Thi Xuan, Nguyen Ly Minh Duy, Pham Thi Ngoc Thao
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019:
64-69

Background: Veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation (VA-ECMO) supports circulatory function and partial respiratory function is rescue therapy for patients with severe cardiorespiratory failure does not respond to conventional treatments. In Viet Nam, there is no study to identify risk factors of mortality and to establish predictive model in VA-ECMO patients.

*Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy,

**Bộ môn Hồi sức cấp cứu – Chống độc, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BS Nguyễn Bá Duy                              ĐT: 0935594906 Email: nguyenduy.md2009@gmail.com


Objective: The aims of this study were to evaluate the efficiency of VA-ECMO treatment. Identification of independent risk factors of mortality and predictive model for patients undergoing VA-ECMO.

Methods: Retrospective observational study on patients undergoing VA-ECMO at ICU department of Cho Ray hospital from January 2117 to July 2018.

Results: Sixty patients undergoing VA-ECMO treatment were included in the study. The mean age was 28.7 years old, 51.7% male. The APACHE II and SOFA scores were 22.4 (16-27) and 11.03 (8-14), respectively. 23.3% of patients had cardiac arrest before ECMO with a median cardiac arrest time of 3.4 minutes. 80% of patients were successfully weaned off ECMO and survival rate until hospital discharge was 66.7%. APACHE II (OR 0.8, 95% CI 0.71 to 0.91, p=0.03), pre-ECMO arterial blood Lactate concentration (OR 0.85, 95% CI 0.76 to 0.96, p=0.04) and 6 hours after ECMO (OR 0.88, 95% CI 0.78 to 0.96, p=0.03, the duration of ICU stay (OR 1.08, 95% CI 1.02 to 1.17, p=0.03) were independent predictors of mortality. Model included APACHE II score, pre-ECMO blood Lactate concentration and 6 hours after ECMO had area under the receiver operating characteristic AUROC 0.847, 95% CI 0.752 to 0.948 in predicting mortality in patients treated with VA-ECMO.

Conclusion: VA-ECMO is the effective, life-saving treatment for patients with severe acute circulatory and/or respiratory failure. Model included APACHE II score, Lactate level pre-ECMO and 6 hours after ECMO had reliability for predicting mortality in patients undergoing VA-ECMO.

Keywords: Veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation (VA-ECMO), circulatory failure, APACHE II, Lactate, predictive model.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF