Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
MỐI LIÊN QUAN GIỮA TĂNG CLO MÁU VÀ DỰ HẬU TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT

Huỳnh Thị Thu Hiền*, Nguyễn Mạnh Tuấn*, Phạm Minh Huy*, Trần Đình Phùng*, Hoàng Văn Quang**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tăng Clo máu có thể gây ra nhiều rối loạn trong cơ thể như: nhiễm toan, giảm tưới máu nội tạng, co mạch máu thận, làm tăng phản ứng viêm, giảm co bóp cơ tim, rối loạn huyết động… đặc biệt trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết, dẫn đến dự hậu xấu trên nhóm bệnh nhân này.

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát mối liên quan giữa tăng clo máu với nguy cơ tổn thương thận cấp và tỉ lệ tử vong trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ hồi cứu, khảo sát trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy.

Kết quả: 108 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết được đánh giá nồng độ Clo máu lúc nhập viện và 7 ngày sau đó. Nồng độ Clo máu trung bình ở nhóm tổn thương thận cấp (TTTC) cao hơn ở nhóm bệnh nhân không TTTC. Nồng độ Clomax tăng nguy cơ TTTC với OR = 1,06, p=0,01. Deltaclomax tăng cũng làm tăng nguy cơ TTTC với OR=1,15, p<0,001. Phân tích đa biến cho thấy Deltaclomax là yếu tố nguy cơ độc lập của TTTC với OR=1,29, p=0,03. Chưa ghi nhận được mối liên quan giữa tăng clo máu và tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết.

Kết luận: Tăng Clo máu có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp, tuy nhiên chưa có ảnh hưởng đến tỉ lệ tử vong trên bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết.

Từ khóa: tăng clo máu, nhiễm khuẩn huyết, tổn thương thận cấp, tử vong

ABSTRACT :

Huynh Thi Thu Hien, Nguyen Manh Tuan, Pham Minh Huy, Tran Dinh Phung, Hoang Van Quang
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019: 70-75

Background: Hypercloremia can cause many dysfunctions in septic patients such as: metabolic acidosis, haemodynamics disorders, increase inflammatory response, renal, gastrointestinal dysfunction, haemostatic disorders and mortality.

Objective: To evalute the association of hypercloremia and the risk of acute kidney injury and mortality in septic patients.

Design: Retrospective cohort study on septic patients in ICU department, Cho Ray hospital in Ho Chi Minh city, Viet Nam

Result: 108 patients was estimated in study. The max Clo level in the first seven days and the Delta Clo level max is significantly associated with AKI with OR = 1.06, p=0.01and OR=1.15, p<0.001. In multivariate analysis, Deltaclomax was independently associated with AKI, OR=1.29, p=0.03. There are no significantly assocition between hypercloremia and mortality in septic patients.

Conclusion: Hypercloremia is independently associated with AKI but hypercloremia was not associated with all cause mortality in septic patients.

* Khoa Hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy          ** Khoa Hồi sức cấp cứu BV Thống Nhất

Tác giả liên lạc: BS. Huỳnh Thị Thu Hiền   ĐT: 0903250891                Email: dr.thuhien2015@gmail.com


Keywords: hypercloremia, sepsis, acute kidney injury, mortality

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF