Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
GIÁ TRỊ CỦA TỈ SỐ GIỮA NEUTROPHIL VÀ LYMPHOCYTE Ở MÁU NGOẠI BIÊN TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT

Trương Như Hảo*, Lê Quốc Hùng**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiễm khuẩn huyết là một vấn đề y tế cộng đồng quan trọng{Singer, 2016 #10;Mancini, 2010 #298}. Tần suất nhiễm khuẩn huyết ngày càng tăng trong khi các biện pháp điều trị tối ưu chưa cải thiện đáng kể tỉ lệ tử vong. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiên lượng sớm mức độ nặng của bệnh giúp các nhà lâm sàng có thái độ xử trí tích cực và phù hợp hơn, góp phần nâng cao khả năng sống còn. Gần đây, vài nghiên cứu cho thấy tỉ số giữa Neutrophil và Lymphocyte ở máu ngoại biên (NLR) có giá trị tiên lượng tử vong nhiễm khuẩn huyết. Tuy nhiên, số lượng nghiên cứu khá ít, kết quả nghiên cứu giữa các công trình chưa đồng nhất, cũng như chưa có nghiên cứu nào thực hiện tại Việt Nam. Do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm xác định giá trị của tỉ số giữa Neutrophil và Lymphocyte ở máu ngoại biên trong tiên lượng tử vong bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định giá trị của tỉ số giữa Neutrophil và Lymphocyte ở máu ngoại biên trong tiên lượng tử vong bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, quan sát, mô tả những trường hợp được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết theo tiêu chuẩn chẩn đoán của Sepsis-2, thực hiện tại khoa hồi sức tích cực, xác định mối liên quan giữa NLR ở máu ngoại biên lúc mới chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết với kết cục tử vong ở thời điểm ngày thứ 28.

Kết quả: 92 bệnh nhân được đưa vào nghiên cứu. Ở thời điểm ngày thứ 28, có 62 trường hợp sống sót (67,4%), 30 trường hợp tử vong (32,6%). Khi so sánh các đặc điểm về lâm sàng và cận lâm sàng, giữa hai nhóm sống và tử vong, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở các đặc điểm: huyết áp tâm thu, điểm SOFA, điểm APACHE-II, tỉ lệ suy giảm miễn dịch, tỉ lệ dùng KS phù hợp KSĐ. Trong mẫu nghiên cứu, giá trị trung vị của tỉ số NLR là 13,15, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa tỉ số NLR ở hai nhóm sống và chết. Chúng tôi cũng không tìm thấy mối liên quan nào giữa tỉ số NLR với các yếu tố tiên lượng nặng khác tìm được trong nghiên cứu.

Kết luận: Tỉ số NLR ở máu ngoại biên thực hiện lúc mới chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết không có mối liên quan với các yếu tố tiên lượng nặng nhiễm khuẩn huyết, cũng như chưa có vai trò tiên đoán tử vong bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết ở thời điểm ngày thứ 28.

Từ khóa: nhiễm khuẩn huyết, tổng phân tích tế bào máu ngoại biên, tỉ số NLR

ABSTRACT :

Truong Nhu Hao, Le Quoc Hung
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019:
80-84

 


Background: Sepsis is a major public health concern. Although the incidence of sepsis is increasing, the mortality associated with sepsis remains high. Early prognosis of the severity of the disease may help clinicians have a more positive attitude in management, contributing to improve survival. Recently, several studies have shown that the ratio of neutrophil to lymphocyte (NLR) in peripheral blood sample can be predictive of sepsis mortality. However, the number of studies is rather small, the results of research are not identical, as well as no research conducted in Vietnam. Therefore, we conduct this study to determine the prognostic value of NLR in septic patients.

Objective: To evaluate the prognostic value of NLR in septic patients.

Design: Prospective, observational, descriptive study on septic patients in ICU, evaluate the value of NLR in predicting mortality at the 28th day.

Results: 92 patients who met the inclusion criteria were included in this study. By day 28th, 62 cases survived (67.4%), 30 deaths (32.6%). When comparing the clinical and laboratory characteristics, between the survival and non-survival groups, the difference was statistically significant in the characteristics: systolic blood pressure, SOFA, APACHE-II score, rate of immunodeficiency, rate of appropriate antibiotic use. The NLR median was 13.15, the difference was not statistically significant between the two groups. We also found no correlation between the NLR and the other severity prognostic factors.

Conclusions: The NLR from peripheral blood sample at the time of diagnosis of sepsis is not related to prognostic factors of sepsis nor predictive of mortality in septic patients at the 28th day.

Keywords: sepsis, blood count, NLR

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF