Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
TỔNG HỢP HẠT NANO Fe3O4 PHỦ SILICA DÙNG CHO TÁCH CHIẾT DNA/RNA TỰ ĐỘNG ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN

Bùi Trung Thành*, Phạm Hùng Vân**, Nguyễn Việt Quốc**, Trần Quốc Việt**, Trần Khánh Duy**, Phạm Thiên Hương***, Trần Hoàng Hải****

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hạt nano từ dùng cho tách chiết DNA/RNA trên thiết bị tự động đang được nghiên cứu và ứng dụng trong chẩn đoán. Phương pháp này có những thuận lợi, như rút ngắn thời gian, thực hiện được với lượng mẫu lớn, hiệu suất tách chiết DNA/RNA cao, tránh nhiễm và ít sai sót, vì thế làm tăng chất lượng xét nghiệm.

Mục tiêu: Tổng hợp hạt nano Fe3O4 phủ SiO2 (Fe3O4/SiO2) dùng cho tách chiết DNA/RNA tự động.

Phương pháp: Hạt nano Fe3O4 được tổng hợp bằng phương pháp dung môi nhiệt (solvothermal), và được phủ silica bằng phương pháp Stöber để hình thành hạt nano Fe3O4/SiO2 để tách chiết DNA/RNA trên thiết bị tự động. Mẫu huyết thanh dùng để kiểm tra khả năng tách chiết DNA của các hạt nano là mẫu virus viêm gan B (hepatitis B virus, HBV) và khả năng tách chiết RNA là mẫu virus viêm gan C (hepatitis C virus, HCV). Polymerase chain reaction (PCR) được sử dụng để so sánh khả năng tách chiết DNA HBV của các hạt nano Fe3O4/SiO2 với phương pháp Boom dùng gel silica. Ngoài ra, độ bền DNA, độ nhạy tách chiết và độ ổn định của hạt nano Fe3O4/SiO2 cũng được khảo sát.

Kết quả: Các hạt nano Fe3O4 được tổng hợp có kích thước 30 nm, độ bão hòa từ 88,8 emu/g và siêu thuận từ, và sau khi được phủ silica đã hình thành hạt nano Fe3O4/SiO2. Số lượng DNA HBV do các hạt nano Fe3O4/SiO2 tách chiết được cao hơn 10 lần so với phương pháp Boom dùng gel silica. DNA HBV đạt được độ bền ít nhất 12 tháng khi lưu ở -80 oC. Độ nhạy tách chiết DNA HBV của các hạt nano là 101 copies/mL. Ngoài ra, các hạt nano còn đạt được độ ổn định và độ bền ít nhất 6 tháng khi lưu ở nhiệt độ phòng.

Kết luận: Các hạt nano Fe3O4/SiO2 đã được tổng hợp có thể đủ chất lượng để dùng trong tách chiết DNA HBV và RNA HCV trên hệ thống tự động giúp gia tăng chất lượng xét nghiệm PCR dùng trong chẩn đoán.

Từ khóa: hạt nano Fe3O4, tách chiết, tự động, DNA, RNA

ABSTRACT :

Bui Trung Thanh, Pham Hung Van, Nguyen Viet Quoc, Tran Quoc Viet, Tran Khanh Duy,
Pham Thien Huong,
Tran Hoang Hai
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019: 85-92

Background: Magnetic nanoparticles (NPs) for DNA/RNA extraction on automatic systems have been studied and applied in diagnostics. This method has the advantages, such as shortening of time, performing multiple samples, high DNA/RNA extraction efficiency, avoidance of infection and less errors, thus increasing the quality of the test.

*Bộ môn Nội Tiết, *Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh                          **Nam Khoa Biotek Co.

***Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch         ****Đại Học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Tác giả liên lạc: TS.BS. Phạm Hùng Vân     ĐT: 0903698920 Email: van.phh@gmail.com

*Khoa Ni tiết, Bnh vin Nhân Dân 115, ** Hi Y hc TP H Chí Minh

Tác gi liên lc: BS Võ Tun Khoa.                ĐT: 0937763774.                Email: tkhoa.vo@gmail.com.


Objectives: To synthesize magnetite (Fe3O4) nanoparticles (NPs) coated by SiO2 (Fe3O4/SiO2) for automatic DNA/RNA extraction.

Methods: The Fe3O4 NPs were synthesized by solvothermal method and coated with silica using Stöber method to obtain Fe3O4/SiO2 NPs for DNA/RNA extraction on automatic systems. Serum samples used to demonstrate DNA extraction capacity of the NPs were the samples of hepatitis B virus (HBV) and RNA extraction capacity were the samples of hepatitis C virus (HCV). Polymerase chain reaction were used to compare the HBV DNA extraction capacity of NPs method to the Boom method using silica gel. In addition, the stability of DNA, the sensitivity and stability of the NPs were also investigated.

Results: The Fe3O4 NPs were synthesized with size of 30 nm, saturation magnetization of 88.8 emu/g and superparamagnetism, and after coated with silica the Fe3O4/SiO2 NPs were formed. The amount of HBV DNA extracted by the NPs is 10 times higher than the Boom method using silica gel. The HBV DNA achieves durability of at least 12 months when stored at-80oC. The sensitivity of HBV DNA extraction of the NPs was 101 copies/mL. In addition, the NPs also achieved stability and durability of at least 6 months when stored at room temperature.

Conclusion: The synthesized Fe3O4/SiO2 NPs could be of sufficient quality to used in the HBV DNA and HCV RNA extraction on automatic systems to improve the quality of PCR assays in diagnosis.

Keywords: magnetite nanoparticles, extraction, automatic, DNA, RNA

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF