Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH CỦA TRỰC KHUẨN GRAM ÂM GÂY BỆNH THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175

Lê Thùy Dương*, Nguyễn Ngọc Lân**, Cao Minh Nga**

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trực khuẩn Gram âm gây bệnh thường gặp chiếm tỉ lệ cao và là tác nhân nguy hiểm hàng đầu gây ra các loại bệnh lý nhiễm khuẩn. Chúng có khả năng đề kháng khá cao với các kháng sinh mạnh và phổ rộng như cephalosporin, penicillin, aztreonam, đồng thời sản xuất carbapenamase kháng lại carbapenem. Sự gia tăng sản xuất ESBL và carbapenemase là yếu tố gây đa kháng thuốc (MDR) ở các chủng vi khuẩn đường ruột. Việc phát hiện gen mã hóa carbapenemase của trực khuẩn Gram âm rất có ý nghĩa.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ các chủng trực khuẩn Gram âm gây bệnh thường gặp và tỉ lệ đề kháng kháng sinh của chúng; khảo sát gen mã hóa carbapenemase ở một số chủng K. pneumoniae không nhạy với kháng sinh nhóm carbapenem.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên các mẫu bệnh phẩm thu thập được tại Khoa Vi sinh BV Quân Y 175 từ 11/2017 – 6/2018. Định danh và kháng sinh đồ được thực hiện trên hệ thống máy tự động Phoenix – 100, gen mã hóa carbapenemase được xác định bằng kỹ thuật real – time PCR.

Kết quả: Trong 329 chủng trực khuẩn Gram âm phân lập được, A. baumannii chiếm tỉ lệ cao nhất - 29,8%, tiếp theo là K. pneumoniae - 25,8%, P. aeruginosa - 15,8%, E. coli - 9,7% và B. cepacia - 4,6%. Các vi khuẩn đều đề kháng cao với các loại kháng sinh phổ biến hiện nay, đặc biệt kháng cao với nhóm cephalosporin và một số kháng cao với carbapenem (A. baumannii kháng trên 80%). Có 8/14 chủng K. pneumoniae không nhạy carbapenem mang gen mã hóa carbapenemase.

Kết luận: Cần cập nhật thông tin về tình hình đề kháng kháng sinh trong bệnh viện, tiến hành nghiên cứu sâu hơn về gen mã hóa carbapenemase để có cảnh báo sớm, hạn chế khả năng lan rộng của những gen này trong và ngoài bệnh viện.

Từ khóa: trực khuẩn Gram âm gây bệnh thường gặp, real – time PCR

ABSTRACT :

Le Thuy Duong, Nguyen Ngoc Lan, Cao Minh Nga
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019: 93-99

Background: The common pathogenic Gram – negative bacilli are the leading risk factorswith the high rate of nosocomial infections, respiratory infections, sepsis and urinary infections. They have high resistance to strong and extended spectums antibiotics such as cephalosporin, penicillin, aztreonam and product carbapenemase resistance carbapenem. The increase in production of ESBL and carbapenemase is the cause of multi – drug resistance (MDR) for enterobacteriaceae which is almost E. coli and K. pneumoniae. Using real-time PCR to detect of the carbapenemase is significant.


Objective: To determine the frequency of common Gram-negative bacilli and the rate of antibiotic resistance for each clinical specimen; study of genes encoding carbapenemase in carbapenem resistant K. pneumoniae.

Method: The cross-sectional descriptive study of clinical specimens in 175 Military hospital was from 11/2017 to 6/2018. The identification and antibiogram were performed on the auto machine Phoenix-100, the genes encoding carbapenemase were detected by PCR.

Result: Among 329 common Gram - negative bacilli, A. baumannii was the highest rate (29.8%) which was the first cause of respiratory infections, K. pneumoniae (25.8%), P. aeruginosa (15.8%), E. coli (9.7%) which was a common cause of septicemia, B. cepacia (4.6%). These bacteria were highly resistant to current antibiotics, specially cephalosporin and carbapenem (A. baumannii resistant over 80%). The genes encoding carbapenemase were found in 8/14 carbapenem resistant K. pneumoniae.

Conclusion: Update information on antibiotic resistance is important in hospital. The further research on the genes encoding carbapenemase is nessesary to limit the spread of these genes in and out of hospital.

Keywords: common gram – negative bacilli, real – time PCR.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF