Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
KHẢO SÁT IN VITRO SỰ PHỐI HỢP BETA-LACTAM VỚI MỘT SỐ KHÁNG SINH TRÊN ESCHERICHIA COLI VÀ KLEBSIELLA PNEUMONIAE ĐA KHÁNG

Nguyễn Quốc Trung*, Phạm Thái Bình**, Võ Phương Linh*, Cao Minh Nga***

TÓM TẮT :

Mở đầu: Trong những năm gần đây, sự lan rộng các chủng trực khuẩn Gram âm sinh men beta-lactamase phổ rộng (ESBL: Extended-spectrum β-lactamase) và carbapenemase mà đặc biệt là các chủng gây nhiễm khuẩn bệnh viện, trong đó có E. coli và K. pneumoniae trở thành là vấn đề thời sự đối với sức khỏe cộng đồng trên qui mô toàn cầu. Vi khuẩn sinh ESBL và/hoặc carbapenemase đề kháng với nhiều loại kháng sinh (KS), vì thế việc sử dụng KS phối hợp trong điều trị vi khuẩn đa kháng thuốc (MDR: Multi Drug Resistant) là điều cần thiết.

Mục tiêu: Khảo sát in vitro hiệu quả phối hợp một số KS trên E. coli và K. pneumoniae đa kháng.

Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu cắt ngang mô tả và phân tích thực nghiệm trên 176 chủng E. coli và 170 chủng K. pneumoniae phân lập được tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu từ tháng 7/2016 - 3/2017;

Kết quả: Tỷ lệ E. coli và K. pneumoniae sinh ESBL là 61,36% và 24,71%, sinh carbapenemase là 6,82% và 4,12%. Kết quả phối hợp KS in vitro trên các chủng E. coli và K. pneumoniae MDR cho tỷ lệ hiệp đồng đối với cặp KS ceftazidime + amikacin lần lượt là 43,33% và 35,71%; đối với cặp KS ceftazidime + levofloxacin là 7,41% và 7,69%; đối với cặp KS imipenem + levofloxacin là 70% và 60%; đối với cặp KS imipenem + amikacin thì tỉ lệ hiệp đồng đều là 0%.

Kết luận: Kết quả phối hợp KS in vitro trên các chủng E. coli, K. pneumoniae MDR cho thấy ceftazidime khi phối hợp với amikacin có hiệu quả hơn so với khi phối hợp với levofloxacin; Imipenem khi phối hợp với levofloxacin có hiệu quả hơn so với khi phối hợp với amikacin.

Từ khóa: ESBL, carbapenemase, E. coli, K. pneumonia

ABSTRACT :

Nguyen Quoc Trung, Pham Thai Binh, Vo Phuong Linh, Cao Minh Nga
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019: 100-106

Background: In recent years, the spread of the pathogenic Gram – negative strains producing extended-spectrum β-lactamases (ESBL) and carbapenemase, especially strains causing hospital infections including E. coli and K. pneumoniae are becoming a global public health problem. The ESBL/carbapenemase bacterial infections are resistant to a variety of antibiotics, so the use of combination antibiotics for the treatment of multi-drug resistant strains is necessary.

Target: Surveying in vitro effectively in combination with some antibiotics against multidrug-resistant of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae.

Method: The crosssectional descriptive study and empirical analysis on 176 strains of Escherichia coli and 170 strains of Klebsiella pneumoniae was isolated at Bac Lieu General Hospital from July 2016 to March 2017.

Results: The rate of ESBL-producing E. coli and K. pneumoniae was 61.36% and 24.71%, carbapenemase-producing E. coli and K. pneumoniae was 6.82% and 4.12%. The results of in vitro antibiotic combination on multidrug-resistant strains of E. coli and K. pneumoniae for synergistic rates for ceftazidime + amikacin was 43.33% and 35.71%; for ceftazidime + levofloxacin was 7.41% and 7.69%; for imipenem + levofloxacin was 70% and 60%; the synergistic rate for imipenem + amikacin was 0%.

Conclusion: The result of in vitro antibiotic combination on multidrug resistant E. coli and K. pneumoniae shows that ceftazidime combined with amikacin was more effective than in combination with levofloxacin; Imipenem combined with levofloxacin was more effective than in combination with amikacin.

Key words: ESBL, carbapenemase, E. coli, K. pneumoniae

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF