Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
SO SÁNH THỂ TÍCH MÁU MẤT KHI DUY TRÌ MÊ BẰNG SEVOFLURANE VỚI PROPOFOL TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN

Nguyễn Tất Nghiêm*, Nguyễn Cao Cương**, Nguyễn Hồng Sơn***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trong nghiên cứu này chúng tôi so sánh thể tích máu mất khi duy trì mê bằng sevoflurane với propofol trong phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan.

Phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng, mù đơn trên 106 bệnh nhân phẫu thuật cắt gan chương trình để điều trị ung thư biểu mô tế bào gan, được chia làm 2 nhóm. Nhóm sevoflurane (nhóm S) và nhóm propofol (nhóm P). Nhóm S được khởi mê bằng propofol 2-2,5 mg/kg, fentanyl 2-4 mcg/kg, rocuronium 0,6 mg/kg và duy trì mê bằng sevoflurane với nồng độ từ 0-4 %. Nhóm P được khởi mê bằng gây mê tĩnh mạch kiểm soát nồng độ đích với nồng độ cài đặt trong huyết tương từ 4-6 mcg/ml và duy trì mê bằng propofol với nồng độ đích trong huyết tương từ 0-4 mcg/ml. Biến số kết cục là thể tích máu mất trong phẫu thuật.

Kết quả: Thể tích máu mất của nhóm S và P lần lượt có trung vị và tứ phân vị là 180 ml (130-230) và 150 ml (80-245) theo thứ tự, không có khác biệt có ý nghĩa thống kê (P = 0,119). Các biến số nghiên cứu khác như độ chênh Hemoglobine trước và sau mổ, tỉ lệ truyền các chế phẩm của máu cũng không có sự khác biệt giữa hai nhóm nghiên cứu.

Kết luận: Thể tích máu mất giữa hai nhóm thuốc mê sevoflurane và propofol trong phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan không khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Từ khoá: sevoflurane, propofol, thể tích máu mất, phẫu thuật cắt gan

ABSTRACT :

Nguyen Tat Nghiem, Nguyen Cao Cuong, Nguyen Hong Son
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019: 107-113

Background: In recent years, the spread of the pathogenic Gram – negative strains producing extended-Objectives: In this study, we compared the blood loss volume after hepatectomy with as a function of propofol versus sevoflurane anesthesia.

Methods: One hundred and six patients undergoing elective liver resection for hepatocellular carcinoma were randomized into a sevoflurane group (S) or a propofol group (P). In the S group, general anesthesia was induced with 2-2.5 mg/kg propofol, 2-4 mcg/kg fentanyl and 0.6 mg/kg rocuronium. Anesthesia was maintained with sevoflurane (0-4%). In the P group, general anesthesia was induced by target-controlled infusion of propofol, set at a plasma target concentration of 4-6 mcg/ml, and 0.6 mg/kg rocuronium. Anesthesia was maintained with a target-controlled infusion of propofol at concentrations in plasma of 0-4 mcg/ml. The primary end point was blood loss volume.


Results: The median blood loss volume of the S and P groups was 180 ml (130-230) and 150 ml (80-245) respectively. There were no significant differences in blodd loss volume between groups (P = 0.119). Other variables, such as hemoglobin preoperative and postoperative hemoglobin levels, blood transfusion rates were not significantly different between groups.

Conclusion: Sevoflurane and propofol anesthetics resulted in similar patterns of blood loss volume after hepatectomy for hepatocellular carcinoma.

Keywords: sevoflurane, propofol, blood loss, hepatectomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF