Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2019 - Tập 23 - Số 2
SO SÁNH XÉT NGHIỆM CHỨC NĂNG GAN KHI DUY TRÌ MÊ BẰNG PROPOFOL VỚI SEVOFLURANE SAU PHẪU THUẬT CẮT GAN

Nguyễn Tất Nghiêm*, Nguyễn Cao Cương**, Nguyễn Hồng Sơn***

TÓM TẮT :

Mục tiêu: Trong nghiên cứu này, chúng tôi so sánh các xét nghiệm chức năng gan khi duy trì mê bằng propofol so với sevoflurane sau phẫu thuật cắt gan.

Phương pháp: Nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có nhóm chứng, mù đơn trên 106 bệnh nhân phẫu thuật cắt gan chương trình để điều trị ung thư biểu mô tế bào gan, được chia làm 2 nhóm. Nhóm sevoflurane (nhóm S) và nhóm propofol (nhóm P). Nhóm S được khởi mê bằng propofol 2-2,5 mg/kg, fentanyl 2-4 mcg/kg, rocuronium 0,6 mg/kg và duy trì mê bằng sevoflurane với nồng độ từ 0-4 %. Nhóm P được khởi mê bằng gây mê tĩnh mạch kiểm soát nồng độ đích với nồng độ cài đặt trong huyết tương từ 4-6 mcg/ml và duy trì mê bằng propofol với nồng độ đích trong huyết tương từ 0-4 mcg/ml. Biến số kết cục là xét nghiệm đánh giá chức năng gan sau phẫu thuật.

Kết quả: Hậu phẫu ngày thứ nhất SGOT của nhóm sevoflurane và propofol lần lượt có trung vị và tứ phân vị là 187 (151–314) (U/L) và 208 (121–333) (U/L) theo thứ tự, không có khác biệt có ý nghĩa (P = 0,855). Nồng độ SGPT của nhóm sevoflurane và propofol lần lượt có trung vị và tứ phân vị là 133 (107–237) (U/L) và 139 (110–238) (U/L) theo thứ tự, không có khác biệt có ý nghĩa (P = 0,580).

Kết luận: Không có khác biệt có ý nghĩa về xét nghiệm chức năng gan chu phẫu giữa hai nhóm nghiên cứu.

Từ khoá: Sevoflurane, propofol, xét nghiệm chức năng gan, phẫu thuật cắt gan

ABSTRACT :

Nguyen Tat Nghiem, Nguyen Cao Cuong, Nguyen Hong Son
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 23 - No 2- 2019: 114-120

Objectives: In this study, we compared the liver function tests after hepatectomy with propofol versus sevoflurane anesthesia.

Methods: One hundred and six patients undergoing elective liver resection for hepatocellular carcinomas were randomized into a sevoflurane group (S) or a propofol group (P). In the S group, general anesthesia was induced with 2-2.5 mg/kg propofol, 2-4 mcg/kg fentanyl and 0.6 mg/kg rocuronium. Anesthesia was maintained with sevoflurane 0-4 %. In the P group, general anesthesia was induced by target-controlled infusion of propofol, set at a plasma target concentration of 4-6 mcg/ml, and 0.6 mg/kg rocuronium. Anesthesia was maintained with a target-controlled infusion of propofol at concentrations in plasma of 0-4 mcg/ml. The primary end point was liver function test.

Results: In the first day postoperative median SGOT of the S and P groups was 187 (151-314) (U/L) and 208 (121–333) (U/L) respectively. There were no significant differences in SGOT between groups (P = 0.855). The median SGPT of the S and P groups was 133 (107–237) (U/L) and 139 (110–238) (U/L) respectively. There were no significant differences in SGOT between groups (P = 0.580).

Conclusion: Sevoflurane and propofol anesthetics resulted in similar patterns of SGOT and SGPT after hepatectomy for hepatocellular carcinoma.

Keywords: sevoflurane, propofol, liver function test, hepatectomy

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF