Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
HÀNH VI TÌNH DỤC AN TOÀN VÀ TÌNH TRẠNG SỬ DỤNG RƯỢU BIA, METAMPHETAMINE, DUNG MÔI TRÊN ĐỒNG TÍNH NAM VÀ CHUYỂN GIỚI NỮ TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM NĂM 2019

Nguyễn Thanh Thiên*, Huỳnh Ngọc Thanh*, Diệp Từ Mỹ*, Vũ Thị Tường Vi**, Lê Huỳnh Thị Cẩm Hồng*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tình dục không an toàn là con đường chính lây truyền HIV và STIs, hành vi này có mối liên hệ sâu sắc với việc sử dụng chất. Trong khi đó, đồng tính nam và chuyển giới nữ có tỉ lệ sử dụng chất rất phổ biến trong nhiều năm qua.

Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả thực trạng quan hệ tình dục và sử dụng chất (rượu bia, metamphetamine, popper) trên đồng tính nam (MSM) và chuyển giới nữ (TG) ở 04 tỉnh phía Nam, năm 2019.

Đối tượng-Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, 1000 đồng tính nam và chuyển giới nữ được chọn thông qua sự tiếp cận của các trung tâm hỗ trợ cộng đồng tại khu vực nghiên cứu.

Kết quả: Tỷ lệ quan hệ tình dục an toàn là 16%, tỉ lệ sử dụng chất 98,8%. Trong đó, phổ biến nhất là rượu bia (82,7%). Tỉ lệ sử dụng rượu bia, metamphetamine, popper trước khi quan hệ tình dục (QHTD) lần lượt 62,2%; 81,4%; 91,9%. Phân tích cho thấy quan hệ tình dục an toàn có mối liên quan với tuổi, nghề nghiệp, tài chính, STIs và vai trò khi QHTD với nam cũng như tình trạng sử dụng chất.

Kết luận: Tỉ lệ QHTD an toàn còn thấp, cần nâng cao kiến thức và tầm quan trọng của vấn đề này.

Từ khóa: đồng tính nam, chuyển giới nữ , quan hệ tình dục an toàn, rượu bia

ABSTRACT :

Nguyen Thanh Thien, Huynh Ngoc Thanh, Diep Tu My
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 08 - 15

Background: Unsafe sex is the main route of transmission of HIV and STIs, and that behavior is strongly linked to substance use. Meanwhile, MSM and TG, who use substances so popular over the year.

Objectives: This study was conducted to describe the situation of sex and substance user (alcohol, metamphetamine, popper) on MSM (men who have sex with men) and TG (transgender woman) in 4 southern province, 2019

Method: A cross-sectional study was used to anayzed data gathered from a group of 1000 MSM and TG, who selected through the support of CBOs (Community Based Organizations) in the study area.

 


Results: The rate of safe sex was 16%, the rate of substance use was 98.8%, the most common was alcohol (82.7%). Precentage of using alcohol, metamphetamine, popper before sex were 62.2%, 81.4% and 91.9%, respectively. Univariate analysis showed that safe sex was associated with age, occupation, finance, STIs and the role of sex with men, substance use.

Conclusion: Safe sex is still low, the government needs to improve the knowledge and importance of this issue to the target audience.

Keywords: MSM, TG, safe sex, alcohol

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF