Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

Nguyễn Chí Huynh*, Tô Gia Kiên*,**, Lê Nguyễn Thuỳ Khanh***, Nguyễn Thành Luân*,***

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Tại Việt Nam, một số khảo sát về năng lực quản lý của cán bộ quản lý bệnh viện đã được thực hiện nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế và dường như những năng lực quản lý cơ bản có vai trò trọng tâm trong cải thiện hiệu quả hoạt động và chất lượng của hệ thống y tế lại ít được chú ý đến. Đó là một nhân tố thúc đấy nhóm nghiên cứu thực hiện nghiên cứu.

Mục tiêu: Khảo sát năng lực quản lý của cán bộ quản lý bệnh viện tuyến quận huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng – Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 169 cán bộ quản lý bệnh viện tại 5 bệnh viện tuyến quận huyện được lựa chọn ngẫu nhiên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Các đối tượng hoàn thành bộ câu hỏi tự điền bao gồm 3 phần: đặc tính nền, năng lực quản lý và nhu cầu đào tạo.

Kết quả: Điểm năng lực quản lý trung bình là 67,57 ± 4,19; 90,53% cán bộ quản lý bệnh viện thuộc loại năng lực trung bình-khá; 88,76% cán bộ quản lý bệnh viện có nhu cầu đào tạo.

Kết luận: Kết quả cho thấy cán bộ quản lý đã thực hiện tốt công việc của mình tuy nhiên vẫn còn một số khía cạnh năng lực cần phải cải thiện.

Từ khoá: năng lực quản lý, cán bộ quản lý bệnh viện, nhu cầu đào tạo

ABSTRACT :

Nguyen Chi Huynh, To Gia Kien, Le Nguyen Thuy Khanh, Nguyen Thanh Luan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 16 - 21

Background: In Vietnam, a number of surveys on management capacity of hospital managers have been conducted but there are still many limitations and it seems that basic management competencies play a central role in improving the efficiency of hospitals have received little attention. It is a motivating factor for the research team to carry out this study.

Objectives: Survey managerial competency of district hospital managers in Ho Chi Minh City.

Methods: A cross-sectional study was conducted on 169 hospital managers at 5 district hospitals randomly selected in Ho Chi Minh City. Participants complete the questionnaire by completing 3 parts: background characteristics, managerial competency and training needs.

Results: The average managerial competence score is 67.57 ± 4.19; 90.53% of hospital managers are average-fair; 88.76% of hospital managers said need training.

 


Conclusion: The results show that managers have done their job well, but there are still some aspects of capacity that need to be improved.

Keywords: managerial competency competence, hospital managers, training need

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF