Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
TÌNH TRẠNG KIỆT SỨC TRONG CÔNG VIỆC CỦA ĐIỀU DUỠNG KHỐI HỒI SỨC CẤP CỨU TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2019

Nguyễn Thị Thanh*, Bùi Nguyễn Thành Long**, Nguyễn Thành Luân*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Kiệt sức công việc (KSCV) là kết quả của quá trình làm việc căng thẳng kéo dài. Đặc trưng bởi tình trạng mệt mỏi, kiệt sức về cảm xúc, thể chất và tinh thần. Điều dưỡng (ĐD) khối hồi sức cấp cứu (KHSCC) là đối tượng có nguy cơ cao với KSCV.

Mục tiêu: Xác định tỉ lệ ĐD KHSCC có KSCV và các yếu tố liên quan tại một số bệnh viện tuyến quận huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên ĐD KHSCC, tại bệnh viện quận huyện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2019. Sử dụng thang đo MBI-HSS có tính tin cậy nội tại cao ở Việt Nam khảo sát.

Kết quả: Trong 166 ĐD KHSCC tham gia nghiên cứu, tỉ lệ ĐD KHSCC có KSCV là 78,3%. Trong đó: 11,5% KSCV nặng; 66,8% KSCV vừa và 21,7% KSCV nhẹ. Tỉ lệ kiệt sức trong công việc ở ba khía cạnh lần lượt là: Kiệt sức tinh thần (EE) chiếm 46,4%, thái độ tiêu cực (DP) chiếm 61,4%, thành tích cá nhân (PA) thấp chiếm 45,8%.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu đạt được mục tiêu đề ra và là cơ sở dữ liệu cho các nghiên cứu tiếp theo. Đồng thời đưa ra các kiến nghị về phân bổ nhân lực, chế độ lương thưởng và môi trường giao tiếp.

Từ khóa: kiệt sức công việc, điều dưỡng, khối hồi sức cấp cứu, quận huyện

ABSTRACT :

Nguyen Thi Thanh; Bui Nguyen Thanh Long; Nguyen Thanh Luan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 22 - 26

Background: Burnout is the result of a long process of stressful work. Characterized by emotional, physical and mental exhaustion. Nursing in the emergency resuscitation unit is a high-risk subject with burnout.

Objectives: To determine the rate of nurses with burnout and related factors at some district hospitals in Ho Chi Minh City.

Methods: A cross-sectional study was conducted on emergency resuscitation nursing at a number of district hospitals in Ho Chi Minh City in 2019. Using the MBI-HSS scale with high intrinsic reliability in Vietnam to survey.

*Khoa YTCC, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh                     **Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: ThS. Nguyễn Thành Luân ĐT: 0938224102 Email: ntluanytcc@ump.edu.vn


Results: Among 166 nurses of emergency resuscitation block participating in the study, the rate of nurses in emergency resuscitation with burnout was 78.3%, of which: 11.5% were burnout from heavy work; 66.8% of moderate burnout and 21.7% of light work burnout. The burnout rate at work in three aspects is: emotional exhaustion accounts for 46.4%, depersonalization accounts for 61.4%, low personal accomplishment (PA) accounts for 45.8%.

Conclusion: The research results achieve the set goals and become a database for further studies. At the same time, making recommendations on the allocation of human resources, remuneration and communication environment.

Keywords: burnout, nursing, emergency resuscitation block, district

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF