Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
TRẢI NGHIỆM CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ THÂN NHÂN TRONG QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2019

Hoàng Văn Trình*, Lương Khánh Duy*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu quan trọng tại các bệnh viện. Nghiên cứu trải nghiệm của người bệnh và thân nhân trong quá trình điều trị nội trú theo bộ câu hỏi của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về mong muốn và cảm nhận của người bệnh, điều này giúp các nhà quản lý bệnh viện cải thiện chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, bảng câu hỏi được sử dụng trong nghiên cứu này là phiên bản chưa hoàn thiện, do đó bảng câu hỏi này cần sửa đổi và hiệu chỉnh để phù hợp với đặc điểm của bệnh viện tại Việt Nam.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân có trải nghiệm tốt về dịch vụ khám chữa bệnh nội trú tại một bệnh viện thuộc tỉnh Bình Phước năm 2019 và các yếu tố liên quan.

Đối tượng- phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện trên 207 bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện thuộc tỉnh Bình Phước. Bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi soạn sẵn gồm 49 câu đánh giá về trải nghiệm của bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân với 5 khía cạnh theo Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh.

Kết quả: Tỷ lệ trải nghiệm chung tốt của bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh là 49,3%. Trong đó tỷ lệ trải nghiệm tốt lúc nhập viện, thời gian điều trị, chi trả viện phí, trước khi xuất viện lần lượt là: 70,5%, 62,8%, 39,61%, 69,57%. Có mối liên quan giữa tỷ lệ trải nghiệm chung tốt và tỷ lệ trải nghiệm tốt ở các khía cạnh với đặc tính nền của bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu đạt được mục tiêu đề ra và là căn cứ cơ sở dữ liệu cho các nghiên cứu sau.

Từ khóa: trải nghiệm, chất lượng dịch vụ, nội trú, bệnh nhân và thân nhân

ABSTRACT :

Hoang Van Trinh, Luong Khanh Duy
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 27 - 33

Background: Patient satisfaction is an important goal at hospitals. Researching the experiences of patients and their relatives during inpatient treatment according to the questionnaire which belongs to the Department of Health of Ho Chi Minh City provide needs and expectations of patients that helps the hospital managers improve the quality service. In addition, the questionnaire used in this research is still incomplete; therefore, it needs to be modified and adjusted to compatible with characteristics of hospitals in Vietnam.

Objectives: Determining the experience of patients and their relatives during inpatient treatment at hospital in Binh Phuoc province, 2019 and related factors.

*Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BS. Hoàng Văn Trình          ĐT: 0336539021 Email: dangtrinh2403@gmail.com


Methods: Cross-sectional descriptive study was conducted on 207 inpatients and their relatives during inpatient treatment at hospital in Binh Phuoc province, 2019. Patients and their relatives were interviewed in a structured questionnaire consisted of 49 questions about about the experience of patients and their relatives 5 aspects according to the Department of Health of Ho Chi Minh City.

Results: The overall experience rate of patients and their relatives for inpatient treatment was 49.3%. In which, the rate of good experience at admission, during treatment, hospitalization fee payment, before discharge were: 70.5%, 62.8%, 39.61%, 69.57%. There is a relationship between the overall experience rate and the experience rate in the aspects with the background characteristics of the patient and their relatives.

Conclusion: The research results achieve the set goals and that is the database base for the following studies.

Key words: experience, quality of service, inpatient, patient and their relative

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF