Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN VIÊM GAN B MẠN TÍNH: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ PHÂN TÍCH GỘP

Nguyễn Thị Ngọc Hân*, Nguyễn Ngọc Lân*, Nguyễn Đăng Dung**, Huỳnh Giao**

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Nhiễm virus viêm gan B (HBV) là vấn đề sức khỏe trên toàn thế giới. Bệnh nhân viêm gan B mạn tính (CHB) rất dễ bị tổn thương và có nguy cơ tử vong do đó chất lượng cuộc sống (CLCS) là vấn đề nên được quan tâm. Hiện tại có nhiều nghiên cứu đơn lẻ thực hiện đánh giá CLCS của bệnh nhân CHB nhưng chỉ ít nghiên cứu tổng quan được tìm thấy.

Mục tiêu: Xác định điểm CLCS của bệnh nhân điều trị viêm gan B mạn tính thông qua hồi cứu một cách có hệ thống các nghiên cứu đã thực hiện.

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu tổng quan hệ thống kèm phân tích gộp được thực hiện từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019 bằng cách tìm kiếm dữ liệu từ 2 cơ sở dữ liệu là Pubmed và các nghiên cứu trong nước sử dụng bộ công cụ SF-36 để đánh giá CLCS.

Kết quả: Sau khi tìm kiếm và sàng lọc chúng tôi thu thập được 12 nghiên cứu đưa vào phân tích. Kết quả cho thấy điểm CLCS ở mức từ 50 đến 75. CLCS về nhóm hoạt động thể lực ở mức cao nhất chiếm 71,75% (KTC 95% 68,86-74,84).

Kết luận: CLCS của bệnh nhân viêm gan B mạn tính ở Việt Nam còn thấp. Từ đó cần phải có các chương trình can thiệp để giúp người bệnh được điều trị toàn diện hơn.

Từ khóa: chất lượng cuộc sống, viêm gan B mạn tính, tổng quan hệ thống, phân tích gộp

ABSTRACT :

Nguyen Thi Ngoc Han, Nguyen Ngoc Lan, Nguyen Dang Dung, Huynh Giao
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 34 - 40

Background: Hepatitis B is a major global health problem. People with chronic hepatitis B gave risk to the vulnerability and deaths, therefore the quality of life should be considered. At present, there are more individual studies performed to evaluate the quality of life in chronic hepatitis B but it was hard to find a systematic review.

Objective: Evaluate the quality of life score in chronic hepatitis B patients through a systematic review of retrospective studies.

Methods: A systematic review and meta-analysis were conducted from March 2019 to September 2019. Data were collected from Pubmed database and domestic study by using SF-36 to measure the quality of life in chronic hepatitis B.

Results: After finding and screening, we found 12 studies that were included in the analysis. The mean scores of the quality of life ranged from 50 to 75. The highest score was found in physical functioning with a mean of 71.75% (95% CI 68.86-74.84).

*Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh                         **Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BS Nguyễn Thị Ngọc Hân                 ĐT: 0397975519 Email: ngochan.yd@gmail.com


Conclusion: The quality of life in chronic hepatitis B patients in Vietnam was low. Also, there are many interventions to help patients were provided with more comprehensive care.

Key words: quality of life, chronic hepatitis B, systematic review, meta-analysis

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF