Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
STRESS VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đoàn Nguyễn Kim Đạt*, Đỗ Thị Hoài Thương*, Phan Thị Hoài Yến*, Huỳnh Giao*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Stress tiêu cực (Distress) ở người bệnh đái tháo đường là cảm xúc do tác động bởi việc sống chung với bệnh đái tháo đường gây ra. Do đó, đánh giá thường xuyên về stress ở người bệnh đái tháo đường là cần thiết và đã được khuyến nghị trong hướng dẫn của Hiệp hội đái tháo đường Hoa kỳ và Canada.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ stress và các yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường type 2 tại bệnh viện Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 290 người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh từ 27/08/2019 đến 14/09/2019. Tỷ lệ và mức độ stress được đánh giá bằng thang đo stress ở người bệnh tiểu đường (Diabetes Distress Scale: DDS) phiên bản tiếng việt đã được chuẩn hóa.

Kết quả: Tỷ lệ stress ở người bệnh đái tháo đường là 30%. Trong đó, 24.1% stress mức độ trung bình và 5.9% mức độ nặng. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa stress tiêu cực ở người bệnh đái tháo đường với tình trạng kinh tế (PR=2,3; KTC 95%: 1,3 – 4,1; p<0,01), mức độ bệnh (PR=2,7; KTC 95%: 1,8 – 4,1; p<0,001) và phương pháp điều trị bệnh (PR=1,7; KTC 95%: 1,2 – 2,3; p<0,01).

Kết luận: Người bệnh đái tháo đường cần được đánh giá toàn diện để nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Từ khóa: stress, đái tháo đường type 2, diabetes distress scale (DDS)

ABSTRACT :

Doan Nguyen Kim Dat, Do Thi Hoai Thuong, Phan Thi Hoai Yen, Huynh Giao
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 41 - 47

Backgrounds: Distress is the negative emotional impact of living with diabetes. Therefore, regular assessments of stress in people with diabetes are necessary and have been recommended in the guidelines of the American and Canadian Diabetes Association.

Objectives: To estimate the prevalence of diabetes distress and associated factors among patients with type 2 diabetes at District 10 Hospital, Ho Chi Minh city.

Methods: A cross-sectional study was done of 290 out-patients with type 2 diabetes mellitus at District 10 Hospital, Ho Chi Minh city from August 27th to September 14th, 2019. The prevalence and levels of diabetes distress were measured by the Vietnamese version of the Diabetes Distress Scale (DDS).

*Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BS. Đoàn Nguyễn Kim Đạt                                ĐT: 0385663405 Email: dat.yds.2412@gmail.com


Results: The overall prevalence of diabetes distress was 30%. Of them, 24.1% were moderately distress and 5.9% were severely distress. There was a relationship between diabetes distress and economic status (PR=2.3; 95% CI: 1.3 – 4.1; p <0.01), the severity of diabetes (PR=2.7; 95% CI: 1.8 – 4.1; p <0.001), and treatment method (PR=1.7; 95% CI: 1.2 – 2.3; p <0.01).

Conclusions: Diabetes should be evaluated well-rounded in order to enhance the effective treatment and improve their quality of life.

Keywords: diabetes distress, type 2 diabetes, diabetes distress scale (DDS)

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF