Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
TỈ LỆ STRESS VÀ CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ CỦA SINH VIÊN Y HỌC DỰ PHÒNG, ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thái Sang*, Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Stress có tác động tích cực, cũng là chất kích thích giúp chúng ta nỗ lực hơn để vượt qua thử thách và đạt mục tiêu. Tuy nhiên, nếu vượt quá giới hạn, stress sẽ gây tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Tỉ lệ sinh viên y khoa được chẩn đoán trầm cảm, lo âu tương đối cao. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khảo sát tỉ lệ stress, lo âu, trầm cảm và chiến lược ứng phó với stress của sinh viên ngành Y học dự phòng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm hiểu và đưa ra các can thiệp phù hợp.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang tiến hành trên 381 sinh viên Y học dự phòng tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ câu hỏi tự điền được thiết kế gồm 3 phần chính nhằm đánh giá các dấu hiệu stress (thang đo DASS-21), chiến lược ứng phó khi gặp stress (CSI) và các yếu tố cá nhân, gia đình, xã hội có liên quan đến việc lựa chọn các chiến lược ứng phó với stress.  

Kết quả: Tỉ lệ sinh viên có dấu hiệu stress, lo âu, trầm cảm lần lượt là 45,5%;63,0%;49,6%. Khi gặp stress, sinh viên Y học dự phòng có khuynh hướng lựa chọn chiến lược ứng phó “Cấu trúc lại nhận thức” và ít khi chọn “Bộc lộ cảm xúc”. Sinh viên nữ thường xuyên sử dụng các chiến lược ứng phó “Tìm kiếm chỗ dựa xã hội” hơn so với các sinh viên nam.

Kết luận: Tỉ lệ stress, lo âu, trầm cảm của sinh viên Y học dự phòng khá cao. Phần lớn sinh viên lựa chọn các chiến lược mang tính tích cực để ứng phó với stress. Khi xây dựng các chương trình can thiệp, nhà trường cần lưu ý đến các yếu tố cá nhân, yếu tố gia đình, yếu tố xã hội.

Từ khóa: stress, lo âu, trầm cảm, chiến lược ứng phó với stress

ABSTRACT :

Nguyen Thai Sang, Huynh Ho Ngoc Quynh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 48 - 54

Background: Stress has positive and negative effects. Positive stress protect us from dangerous factors and encourage us overcome challenges. However, stress can also be harmful and had negative effect. It influences to people’s working ability, physical and metal, even quality of life. This survey was conducted to examine the prevalence of stress, anxiety, depression of preventive medicine students and exploring coping strategies they were apllied when get stress.

Methods: A cross-sectional survey was conducted with a total of 381 students participated. The
questionnaire included 3 main parts: self stress identify (DASS-21 scale), coping strategies (CSI scale)  and associate factors.

*Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: TS. Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh             ĐT: 0909592426                 Email: hhnquynhytcc@ump.edu.vn


Results: The prevalence of stress, anxiety and depression were 45.5%; 63%; 49.6% respectively. Participants prefered to choose “cognitive restructuring” strategy when getting stress and did not want to “express emotion”. Female students tend to apply “social support” strategies compare male students.

Conclusion: The proportion of stress disorder of preventive medicine students is high. The majority of students use positive strategies for coping with stress. The choice of coping strategies related to individual, family and social factors.

Key words: stress, anxiety, depression, coping stress, preventive medicine students

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF