Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
RỐI LOẠN TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ TÂN HƯNG, HUYỆN ĐỒNG PHÚ, TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2019

Lục Sơn Hải*, Kim Xuân Loan*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Trầm cảm sẽ là một trong số những căn bệnh phổ biến toàn cầu. Người cao tuổi mang nhiều yếu tố nguy cơ của rối loạn trầm cảm và có khoảng 15% người cao tuổi trong cộng đồng bị rối loạn trầm cảm.

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỷ lệ rối loạn trầm cảm và các yếu tố liên quan ở người cao tuổi tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước năm 2019.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên toàn bộ 242 người cao tuổi tại xã Tân Hưng, Đồng Phú, Bình Phước từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2019. Tất cả đối tượng thỏa tiêu chí và đồng ý tham gia nghiên cứu được phỏng vấn trực tiếp dựa vào bảng câu hỏi soạn sẵn. Thang đo GDS-15 dùng để đánh giá rối loạn trầm cảm.

Kết quả: Kết quả phân tích trên 217 đối tượng thỏa tiêu chí đưa vào, tỷ lệ rối loạn trầm cảm ở người cao tuổi là 20,7%. Các yếu tố được tìm thấy trong mô hình đa biến có liên quan đến tỷ lệ rối loạn trầm cảm là: có xung đột với những người thân trong gia đình, người dân tộc thiểu số, có lo lắng về vấn đề người chăm sóc khi bệnh, có giới hạn vận động và chất lượng cuộc sống.

Kết luận: Gia đình, chính quyền địa phương cần có những hỗ trợ, quan tâm, chăm sóc nhiều hơn đối với những người cao tuổi, đặc biệt là những người cao tuổi dân tộc thiểu số hoặc có kèm theo các yếu tố liên quan được tìm thấy bởi vì họ là những đối tượng có nguy cơ bị rối loạn trầm cảm cao.

Từ khóa: trầm cảm, người cao tuổi, GDS-15

ABSTRACT :

Luc Son Hai, Kim Xuan Loan
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 55 - 63

Background: Depression will be one of the most common global illnesses. Elderly people have many risk factors for depression and about 15% of the elderly in the community are depressed.

Objectives: To determine the prevalence of depressive disorders and related factors in the elderly in Tan Hung commune, Dong Phu district, Binh Phuoc province in 2019.

Methods: A cross-sectional study was conducted in all 242 elderly people in Tan Hung commune, Dong Phu district, Binh Phuoc province from October 2018 to June 2019. All subjects who met the criteria and agreed to participate in the study were interviewed directly based on a prepared questionnaire. The GDS-15 scale was used to assess depressive disorders.

*Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: BS. Lục Sơn Hải    ĐT: 0984975407 Email: lsonhaibp94@gmail.com


Results: From the analysis on 217 subjects who met the inclusion criteria, the rate of depressive disorder in the elderly was 20.7%. Factors found in the multivariate model that were associated with depression rates were: conflict with family members, ethnic minorities, and anxiety about caregivers when having illness, limitation of activeness and quality of life.

Conclusion: Families and local authorities should provide more support, attention and care for the elderly, especially the ethnic minorities or with relevant factors found, because they are subjects at high risk for depression disorders.

Key words: depression, elderly, GDS-15

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF