Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
TRẦM CẢM, LO ÂU VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phạm Thị Thu Phương*, Đặng Thị Minh Trang*, Thái Thanh Trúc*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Trầm cảm, lo âu là những dạng rối loạn tâm thần phổ biến ở phụ nữ mang thai. Hầu hết nghiên cứu tại Việt Nam về rối loạn tâm thần chu sinh chỉ tập trung vào trầm cảm sau sinh. Nghiên cứu về trầm cảm, lo âu ở phụ nữ mang thai còn hạn chế.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ trầm cảm, lo âu và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai tại TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 550 phụ nữ mang thai tại bệnh viện Từ Dũ và Hùng Vương từ tháng 3-4/2019. Phụ nữ mang thai được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi soạn sẵn có cấu trúc. Trầm cảm, lo âu được đánh giá bằng thang đo CES-D và STAI-T đã được chuẩn hóa tại Việt Nam.

Kết quả: Tỷ lệ thai phụ có dấu hiệu trầm cảm, lo âu là 24,0%, 16,0%. Các yếu tố làm tăng tỷ lệ trầm cảm bao gồm áp lực do mong đợi giới tính từ chồng (PR=2,08; KTC 95%: 1,24-3,48), trải qua sự kiện buồn thai kỳ (PR=2,16; KTC 95%: 1,47-3,19), gia đình có người rối loạn tâm thần (PR=4,56; KTC 95%: 1,67-12,47) và hỗ trợ tinh thần từ chồng thấp (PR=1,93; KTC 95%: 1,32-2,83). Các yếu tố liên quan làm tăng tỷ lệ lo âu bao gồm thai ngoài kế hoạch (PR=1,98; KTC 95%: 1,25-3,14), tiền sử rối loạn tâm thần (PR=3,44; KTC 95%: 1,17-10,10), trải qua sự kiện buồn thai kỳ (PR=1,93; KTC 95%: 1,23-3,05), hỗ trợ tinh thần từ chồng (PR=2,67-2,80).

Kết luận: Trầm cảm và lo âu là phổ biến ở phụ nữ mang thai. Cần bổ sung các phòng tư vấn tâm lý và có chương trình sàng lọc trầm cảm hoặc lo âu cho phụ nữ mang thai, đặc biệt là phụ nữ mang thai có nguy cơ cao.

Từ khóa: trầm cảm, lo âu, phụ nữ mang thai, CES-D, STAI-T

ABSTRACT :

Pham Thi Thu Phuong, Dang Thi Minh Trang, Thai Thanh Truc
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 64 - 72

Background: Depression and anxiety are prevalent mental disorders in pregnant women. Most studies in Vietnam of perinatal mental disorders only focus on postpartum depression. Studies of depression and anxiety during pregnancy are limited.

Objectives: To determine prevalence of depression, anxiety and associated factors in pregnant women in Ho Chi Minh City.

Materials and methods: A cross-sectional study was conducted in 550 pregnant women at Tu Du and Hung Vuong Hospital from March to April 2019. Pregnant women were interviewed using a structural questionnaire. Depression and anxiety were measured by the CES-D and STAI-T which have already been validated in Vietnam.

*Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Tác giả liên lạc: CN. Phạm Thị Thu Phương              ĐT: 0981861858                 Email: pttphuongytcc1115@ump.edu.vn


Results: The prevalence of depression and anxiety in pregnant women was 24.0%, 16.0%. Factors associated with depression included pressure from the expectation of baby sex from husbands (PR=2.08; 95% CI: 1.24-3.48), experience sad event in pregnancy (PR=2.16; 95% CI: 1.47-3.19), family history of mental disorders (PR=4.56; 95% CI: 1.67-12.47), low level of spiritual support from husband (PR=1.93; 95% CI: 1.32-2.83). Factors associated with anxiety included unintended pregnancy (PR=1.98; 95% CI: 1.25-3.14), history of mental disorders (PR=3.44; 95% CI: 1.17-10.10), experience sad event in pregnancy (PR=1.93; 95% CI: 1.23-3.05), low level of spiritual support from husband (PR=2.67-2.80).

Conclusion: Depression and anxiety are prevalent in pregnant women during their pregnancy. Maternity hospitals should provide psychological consulting services and screening program for depression or anxiety for pregnant women, especially those who are at high-risk.

Key words: depression, anxiety, pregnant women, CES-D, STAI-T.

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF