Untitled Document
Đăng nhập
Username:
Password:
Liên hệ quảng cáo

Số lượt truy cập

Đang có 1 người xem.

Search in TCYH

Keywords    

TÌM KIẾM NÂNG CAO          
  Tác giả :
Nhan đề :
Tóm tắt :
Title :
Abstract :
Từ năm :    đến :

* Năm 2020 - Tập 24 - Số 1
HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Nguyễn Thị Thu An*, Trương Thị Thùy Dung*, Trịnh Thị Hoàng Oanh*

TÓM TẮT :

Đặt vấn đề: Hoạt động thể lực (HĐTL) trong thời kỳ mang thai đã được chứng minh là mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi. Tuy nhiên, tỷ lệ HĐTL trong thai kỳ trên thế giới được báo cáo rất thấp. Bởi vì phần lớn phụ nữ lựa chọn giảm HĐTL và tăng thời gian nghỉ ngơi khi phát hiện mang thai.

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ HĐTL đủ theo khuyến nghị Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) và các yếu tố liên quan ở phụ nữ mang thai.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang này tiến hành trên 365 phụ nữ mang thai - đến khám tại bệnh viện Hùng Vương. Các yếu tố cá nhân, các yếu tố gia đình - xã hội, các yếu tố môi trường của họ được ghi lại và Bảng câu hỏi hoạt động thể lực khi mang thai (PPAQ) được sử dụng để đánh giá mức độ HĐTL của họ trong thời kỳ mang thai. Các yếu tố liên quan đến HĐTL đủ theo khuyến nghị ACOG được xác định bằng hồi quy đa biến Poisson và điều chỉnh gây nhiễu.

Kết quả: Hoạt động việc nhà (55,3%) và hoạt động cường độ nhẹ (72,2%) đại diện phần lớn của hoạt động trong thời kỳ mang thai. Chỉ có 17,3% phụ nữ mang thai đáp ứng HĐTL theo hướng dẫn ACOG (ít nhất 150 phút mỗi tuần cho hoạt động cường độ vừa). Thông tin hướng dẫn tập thể dục thai kỳ từ nhân viên y tế, thói quen tập thể dục trước khi mang thai là những yếu tố liên quan có ý nghĩa với HĐTL đủ theo hướng dẫn ở phụ nữ mang thai.

Kết luận: Rất ít phụ nữ mang thai đáp ứng HĐTL theo hướng dẫn ACOG. Các phát hiện nhấn mạnh sự cần thiết của hệ thống chăm sóc tiền sản và nhân viên y tế để khuyến khích phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và thai phụ hướng đến một lối sống năng động theo khuyến nghị.

Từ khóa: hoạt động thể lực, phụ nữ mang thai, yếu tố liên quan, bộ câu hỏi PPAQ

ABSTRACT :

Nguyen Thi Thu An, Truong Thi Thuy Dung, Trinh Thi Hoang Oanh
* Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Vol. 24 - No. 1 - 2020: 82 - 89

Background: Physical activity (PA) during pregnancy has been proven to result in marked health benefits for mother and fetus. However, the worldwide prevalence of PA during pregnancy is reportedly low. Because most women choose to reduce their level of PA and increase relaxation after they discover they are pregnant.

Objectives: To determine the prevalence and factors associated with enough PA as recommended by American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) among pregnant women.

 


Materials and method: This cross-sectional study was conducted on 365 pregnant women admitting the Out-patient Department of Hung Vuong hospital. Their intrapersonal, interpersonal, environmental factors were recorded, and the Pregnancy Physical Activity Questionnaire (PPAQ) was used to assess their level PA during pregnancy. Factors associated with enough PA according to American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) recommendations were modelling by using Poisson regression model.

Results: Household activity (55.3%) and light-intensity activity (72.2%) represented the majority component of activity during pregnancy. Only 17.3% of the pregnant women met the PA according to ACOG practice guidelines (least 150 minutes per week of moderate-intensity aerobic activity). Information on exercise from health workers, pre-pregnancy exercise habit were significantly related to sufficient physical activity according to recommendations.

Conclusion: Low rate pregnant women met the PA according to ACOG practice guidelines. The findings emphasize the need for prenatal care system and health staff to encourage young and pregnant women towards an active lifestyle.

Key words: physical activity, pregnancy, affected factors, the PPAQ

Toàn văn HTML |  Toàn văn PDF